ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Поузданост рударских машина

Студијски програм:
Механизација у рударству (VII семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Поузданост рударских машина
Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Машине у свом животном веку испољавају своје особине, које често нису у складу са пројектованим вредностима. У том смислу неопходно је да се на квалитетан начин прате и описују одговарајући показатаљи рада, као што су врста отказа, време у раду, време у отказу исл. При томе не ради се само о техници анализе, већ је то другачији начин размишљања у пројектовању и у току животног циклуса машине. Циљ предавача је управо стварање оваквог концепта размишљања код студената.
Исход предмета:
Положен испит, са активним знањем и стеченим системским приступом анализи поузданости
Садржај предмета:

Теоријска настава - предавања:
Уводна разматрања. Аспекти поузданости у животном циклусу система. Поузданост и управљање системом. Поузданост и инжињерство одржавања. Математичке и друге методе, технике и модели у поузданости. Поузданост и фази скупови. Информациони систем у функцији обезбеђења поузданости. Систематско праћење понашања елемената рударских машина у експлоатацији и основи анализе резултата праћења. Теорија поузданости у конструисању. Основни појмови, показатељи и историјат развоја поузданости, Елементи и дефиниције поузданости техничких система. Теоријске основе поузданости, Карактеристичне функције у теорији поузданости. Функција расподеле отказа, функција поузданости и функција густине отказа. Функција интензитета отказа. Расподеле: експоненцијална, нормална, Вејбулова,... Одређивање параметара расподеле. Случај малог узорка. Структуре система. Слаба места у систему. Алокација поузданости. Пројектовање на бази поузданости. Анализа стабла, начина и ефекта и анализа узрока отказа. Оштећења елемената рударских машина. Статички лом, лом услед замора, крти лом и механика лома. Површинска оштећења. Површински слој, корозија, хабање. Kарактеристична оштећења појединих елемената рударских машина. Зупчаници, лежишта, бубњеви, вратила и осовине, ланчаници, ...
Практична настава -вежбе:
На вежбама се раде примери везани за теорију изложену на предавањима. Студенти при томе највећим делом самостално раде дате примере, и при томе добијају одговарајуће бодове.
Литература:
  1. Ивковић С., Откази елемената рударских машина, РГФ 1997.
  2. Тодоровић Ј., Инжињерство одржавања техничких система, Југословенско друштво за моторе и возила, Београд 1993.
  3. Тодоровић Ј., Зеленовић Д., Ефективност система у машинству, ФТН Нови Сад, више издања.
Метода извођења наставе:
Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
60
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти