ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Дистрибуција гаса

Студијски програм:
Гасна техника (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Дистрибуција гаса
Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић, Александар Маџаревић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Елементи и урeђаји нафтних и гасних инсталација
Циљ предмета:
Циљ курса је упознавање са дистрибуцијом природног гаса. Да би се приро¬д¬ни гас мо¬гао користити неопходно је саградити одговарајућу инфраструкту¬ру, одно¬сно ди¬стрибутивну гасоводну мрежу. Дефинисање потреба потро¬ша¬ча за приро¬д¬ним гасом у сектору широке потрошње и комерцијалном секто¬ру. Дефинисање но¬рмативљ го¬ди¬шње потрошње гаса у овим секторима, нера¬вномерности потро¬шње природног гаса. Због тога се разматрају принципи дистрибуције природног гаса, типови дисри¬бу¬ти¬в¬них система, идејна решења дистрибутивне мреже и хидраулички прорачун дистри¬бу¬тивних мрежа гасовода отвореног и прстенастог типа. Упознаје се са кућним при¬кључцима и инсталацијама, техничким условима и стандардима за кучне прикључке.
Исход предмета:
Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално ди¬мен¬зи¬ни¬сати и пројектовати дистрибутивне гасоводне мреже, радити на њховом одржава¬њу и експлоатацији. На тај начин могу у потпуности да управљају и воде процес дистрибуције гаса који ће у будућности у нашој земљи имати све већи значај.
Садржај предмета:
Теоријска настава : Место и улога природног гаса у енергетици света и наше земље. Ана¬лиза потрошача и дефинисање основних параметара потреба за гасом. Спе¬цифи¬чна потрошња природног гаса у сектору широке потрошње. Про¬ра¬чун и одре¬ђи¬ва¬ње но¬рматива годишње потрошње гаса за грејање. Одређивање норма¬ти¬ва по¬треба у гасу за кување и припрему топле воде. Нормативи за уку¬пне по¬тре¬бе у гасу једног дома¬ћинства. Специфична потрошња природног гаса у коме¬р¬цијалном сектору. Нера¬в¬но¬мерност потрошње природног гаса у сектору широке потрошње. Идентификација зона и избор приоритета у гра¬до¬вима. Динамика ра¬звоја дистри¬буције гаса у нашим градовима. Основни при¬нципи дистрибуције при¬родног гаса. Опис система дистри¬бу¬ције гаса. Типо¬ви дисрибутивних си¬сте¬ма гасовода. Из¬бор трасе гасовода. При¬н¬ципи прора¬чуна дистрибутивне мреже. Идејно решење дистрибутивне мреже. Хи¬дрବули¬чки прорачун дистрибутивних мрежа гасовода. Једначине за израчунавање пада притиска у хоризонталним га¬со¬водима ниског. притиска. Једначине за изра¬чу¬навање пада притиска у хоризонта¬лним гасоводима средњег и високог притиска. Алгоритма за димензионисање ди¬стрибутивних га¬со¬вода високог и средњег при¬тиска¬. Хидраулични прорачун ди¬стрибутивне мре¬же гасовода. Кућни прикључци и инсталације. Тип индиви¬дуа¬л¬ног објекта. Тип објекта до П+4. Тип објекта до П+8. Технички услови за кућне прикључке. Стан¬дарди за кућне прикључке. Услови за смештај у зградама. Одр¬жа¬вање дистрибу¬тивних гасовода. Отклањање кварова на цевоводу-санација про¬пуштања гаса. Зо¬не опасности и експлозивна заштита. Основна начела мера си¬гурности.
Практична настава : Анализа потрошача и дефинисање основних параметара потреба за га¬сом. Специфична потрошња природног гаса у сектору широке потрошње. Про¬ра¬чун и одређивање норматива годишње потрошње гаса за грејање. Де¬фи¬нисање укупне по¬требе у гасу једног домаћинства (грејање, кување и при¬према топле по¬трошне во¬де). Дефинисање специфичне потрошње природног гаса у комерција¬л¬ном сектору. Неравномерност потрошње природног гаса у сектору широке по¬тро¬шње. Иденти¬фи¬к¬ација зона и избор приоритета у гра¬до¬вима. Динамика ра¬зво¬ја дистрибуције гаса у нашим градовима. Избор типа дисрибутивног система га¬со¬вода. Избор трасе га¬со¬вода¬. Идејно решење ди¬стрибутивне мреже. Изра¬чу¬на¬ва¬ње пада притиска у хо¬ризо¬н¬талним гасово¬ди¬ма ниског. притиска. Израчунавање пада притиска у хоризонта¬л¬ним гасово¬ди¬ма средњег и високог притиска. Хидра¬у¬лични прорачун дистрибути¬вне мреже гасовода. Прорачун протока методом ко¬н¬тура (модификованом хардy-цросс методом). Прорачун кућних инсталација.
Литература:
  1. Божидар Прстојевић, Ненад Ђајић, Војислав Вулетић: Дистрибуција природног гаса, Рударско геолошки факултет, 2005
Метода извођења наставе:
Класична настава, са мултимедијалном подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти