ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Планирање и пројектовање система заштите животне средине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)
Гасна техника (VIII семестар -OAS)
Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Планирање и пројектовање система заштите животне средине
Предавачи:
проф. др Ивица Ристовић, доц. др Драгана Нишић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основама планирања и пројектовања система заштите животне са аспекта заштите свих елемената животне средине: вода, ваздух, земљишта и становништва.
Исход предмета:
Познавање законске регулативе у вези са заштитом животне средине. Обученост за планирање и пројектовање система заштите животне средине.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Преглед узрочника угрожавања животне средине: Врсте и порекло штетних гасова, течности и прашина; Извори буке и вибрација. Снимање претходног (непоремећеног) стања животне средине: Стање флоре, фауне, атмосфере, водотокова и подземних вода; Становништво, стандард, занимања; Културне и историјске знаменитости. Контрола загађења ваздуха: Норме, опрема поступци мерења; Опрема за аутоматско узимање узорака; Мере за смањење емисије штетних материја. Контрола загађености површинских вода: Класификација вода; Норме, опрема и поступци мерења загађености воде; Мере за смањење загађења површинских вода; Контрола загађености подземних вода. Прерада индустријских отпадних вода. Аутономни мониторинг системи. Заштита од буке и вибрација: Опрема и поступци мерења; Мере за смањење нивоа буке и вибрација. Захтеви пејсажне архитектуре при уређењу индустријских погона. Постексплоатациони поступци: рекултивација деградираног терена
Практична настава: Опис инструмената за мерење штетних гасова и течности. Прашина, опис инструмената за мерење прашине. Бука и вибрације, инструменти и поступци мерења. Практично снимање стања непоремећене животне средине - на терену. Опрема и поступци контроле воде. Пример техничке рекултивације једног јаловишта.
Литература:
  1. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  2. Marcus J.J. (editor), (1997) Mining Environmental Handbook, Imperial college press, London
  3. Maslansky C., Maslansky S. (1993) Air Monitoring Instrumentation, Van Nostrand Reinhold, New York, ISBN 0-442-00973-9
  4. Faith W.L., Atkisson A.A. Jr. (1972) Air pollution, second edition, Wiley-Interscience, New York
Метода извођења наставе:
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
45

Предиспитне обавезе Поена
10
15
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти