ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геодезија

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Геодезија
Предавачи:
проф. др Александар Ганић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање основних информација о геодезији и рударским мерењима, инструментима и методама мерења и обраде резултата мерења; израде и коришћења аналогних и дигиталних планова; карактеристичним задацима на рудницима и основама померања поткопаног терена изнад рударских радова.
Исход предмета:
Усвајање основних теоријских и практичних знања о геодезији и рударским мерењима и задацима којима се ове научне дисциплине баве.
Садржај предмета:
Теоријска настава Дефиниција, задаци и историјски развој геодезије и рударских мерења. Облик Земље, Гаус-Кригерова конформна пројекција. Геодетске и рудничке мреже на површини терена и у јами. Грешке мерења и изравнање директно мерених величина. Инструменти и прибор за мерење хоризонталних праваца и верти¬калних углова, дужина и висинских разлика на површини терена и у хоризо¬нта¬лним, косим и вертикалним рудничким просторијама. Методе мерења и обрада резултата мерења. Рударска висећа бусола, жиротеодолит, ГПС, 3Д ласерски скенер. Ра¬чунање дирекционог угла и координата и кота тачака у полигонском и нивелманском влаку. Израда аналогних и дигиталних планова, ознаке, симболи, интерполација. Промене димензија плана и очита¬вање координата тачака, дужина и углова. Основни геодетско-мерачки задаци на површинским коповима. Основни мерачки задаци на рудницима са подземном експлоатацијом. Основни појмовим, термини и де¬финиције из области померања поткопаног терена изнад рударских радова, про¬гноза параметара померања и конструкција заштитних стубова.
Практична настава Рачунски пример рачунања просте аритметичке средине. Рачунски при¬мер рачунања опште аритметичке средине. Обрада резултата мерења хо¬ри¬зонталних праваца. Обрада резултата мерења вертикалних углова. Редуко¬вање косо мерених дужина на хоризонт. Индиректно одређивање дужина. Рачунање висинских разлика одређе¬них геометријским и тригонометријским нивелманом. Рачунање дирекционог угла и дужине стране дефинисане са две тачке. Рачунање координата полиго¬нских тачака у слепом полигонском влаку. Рачунање кота репера у слепом нивелманском влаку. Рачунски пример повезивања ме¬тодом прикључних троуглова. Рачунски пример рачунања елемената пробоја. Пример графичког одређивања координата тачака, дужина и углова на плану са усухом. Пример конструкције заштитног стуба за окно.
Литература:
  1. Патарић М., 1990.: Рударска мерења I део, РГФ, Београд
  2. Borshch-Komponiets V., 1989.: Mine Surveying, Mir Publishers, Moscow
  3. Патарић М., Стојановић А., 1994.: Померање поткопаног терена и заштита објеката од рударских радова, РГФ, Београд
  4. Беговић А., 1988.: Инжењерска геодезија 1, Научна књига, Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, индивидуални практични рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
15
45
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти