ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Анализа загађивача радне и животне средине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)
Назив предмета: Анализа загађивача радне и животне средине
Предавачи:
доц. др Марија Илић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Положен испит из предмета Хемија
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент упозна са основним загађивачима радне и животне средине, као и њиховим квантитативним одређивањем помоћу хемијских и инструменталних метода.
Исход предмета:
После успешног завршетка програма предвиђеног овим предметом студент ће поседовати довољно знање из анализе загађивача радне и животне средине, које му је потребно за савлађивање градива из стручних предмета на модулима предвиђеним овим студијским програмом
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- главни загађивачи радне и животне средине, - узимање узорака за анализу из радне и животне средине, - хемијске методе анализе: волуметријске и гравиметријске - физичко хемијске методе анализе (инструменталне методе): хроматографија (гасна, адсорпциона, јонска и др.), електроаналитичке методе (кондуктометрија, кулометрија, потенциометрија), емисиона спектрална анализа (квалитативна и квантитативна), атомско-абсорпциона спектрална анализа. Практична настава:
- начини исказивања концентрације загађивача радне и животне средине, - волуметријске методе хемијске анализе, израчунавања у волуметрији, одређивање концентрације јонова метала комплексометријском методом, комплексометријско одређивање укупне тврдоће воде, - гравиметријске методе, израчунавања у гравиметрији, одређивање концентрације Cl - јонова аргентометријском методом, - одређивање неких гасова гасном хроматографијом, - одређивањеконцентрације Fe 3+ јонова методом визуелне колориметрије
Литература:
  1. В. Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1989.
  2. Ј. Мишовић и Т. Аст, Инструменталне методе анализе, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 1978.
  3. А. Пилипенко, И. Пятницкий, Аналитическая химия 1 и 2, "Химия", Москва, 1990.
  4. П. Трпинац, Хемијски практикум, Научна књига, Београд, 1979.
  5. О. Виторовић и др., Практикум за квантитативну хемијску анализу, Технолошко- металуршки факултет, Београд, 1975.
Метода извођења наставе:
Предавања, провера знања и експерименталне вежбе у хемијској лабораторији
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
10
20
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти