ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пречишћавање отпадних вода

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Пречишћавање отпадних вода
Предавачи:
проф. др Душица Вучинић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање неопходног знања о саставу природних вода, настанку отпадних вода и основним физичким, физичкохемијским и биолошким методама које се примењују у процесу третмана вода, а пре свега у пречишћавању отпадних вода (индустријских и комуналних).
Исход предмета:
На основу стеченог знања студенти могу да дају технолошка решења, односно пројектују линије за пречишћавање отпадних вода у зависности од присутних полутаната, применом одговарајућих поступака којима се њихова конце-нтрација своди на законом предвиђене вредности (испод МДК вредности за одређени реципијент) или до квалитета да се могу користити као повратне.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Хемијски састав природних вода. Физичкохемијска анализа. Индустријске отпадне воде. Извори загађивања, присутни полутанти. Физичкохемијска анализа. Комуналне отпадне воде. Присуртни полутанти. Физичкохемијска анализа. Поступци (методе) пречишћавања отпадних вода. Физички (механички) поступци: цеђење, таложење, филтрирање. Аерација. Хемијски поступци: неутрализација; оксидација; редукција. Тест I. Физичкохемијски поступци: коагулација, флокулација, аерација, адсорпција, јонска измена, екстракција, реверзна осмоза, флотација. Биолошки поступци:аеробни (биолошка филтрација; активни муљ; аерационе лагуне); анаеробни поступци. Примери линија за пречишћавање индустријских отпадних вода. Примери линија за пречишћавање комуналних отпадних вода. Тест II.
Практична настава
: Узимање узорака воде за физичкохемијску анализу (захваћен узорак; средња концентрација и оптерећење; мешовити узорак; скупни узорак). Теренска анализа. Мерење протока воде. Седиментација; брзина таложења. Филтрирање. Неутрализација и таложење. Оксидација редукујућих агенаса у води. Редукција оксидујућих агенаса у води. Пречишћавање воде аерацијом. Пречишћавање воде методом адсорпције (активни угаљ; зеолит) ; јонском изменом (зеолит). Коагулација (коагуланти Al2(SO4)3, FeCl3). Флокулација. Посете погонима за пречишћавање отпадних вода.
Литература:
  1. Degrémont,Техника пречишћавања вода, Грађевинска књига, Београд, 1996.
  2. Д. Љубисављевић, А. Ђукић, Б. Бабић, Пречишћавање отпадних вода, Грађевински факултет, Београд, 2005.
  3. Л. Кнежић, Ј. Барас, Н. Благојевић, М. Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичкохемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Београд 1980.
  4. Ј. Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Београд 1979.
  5. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (editori), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/ Engineering/Math; 4th edition, 2002.
  6. James M. Montgomery, Water Treatment Principles and Design, John Wiley& Sons, 1985.
  7. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.
  8. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, Југ.удрж.пивара, Бгд., 1994.
Метода извођења наставе:
Предавања; практична настава; cамосталан лаб. pад; израда лаб.дневникa
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
0-30

Предиспитне обавезе Поена
8-10
15
15
0-15(tect 1) I (test 2)
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти