Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физичка и колоидна хемија

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)
Рударско инжењерство (V семестар -OAS)
Назив предмета: Физичка и колоидна хемија
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање: основних законитости физичкохемијских процеса везаних за структуру и особине супстанци, термодинамичког изучавањa смера и равнотеже процеса, процеса на граници фаза, грубо дисперзних (суспензија и емулзија) и колоидних система, реологије и стабилности колоида, коагулације и флокулације, електрохемије и хемијске кинетике као и неких од метода физичкохемијске анализе, а у циљу предвиђања могућих загађења животне средине и њене заштите и примене стечених знања у одређеним областима.
Исход предмета:
Поседовањем знања из наведених области физичке хемије студент може да: идентификује услове и предвиди последице одигравања неког физичкохемијског процеса, односно да у крајњој инстанци предузме мере заштите да би се штетене последице елиминисале, свеле на минимум или спречиле, као и да прати друге курсеве предвиђене као обавезне или изборне, a за које је потребно знање предвиђенo oвим предметoм.
Садржај предмета:

Теоријска настава : Емисија и апсорпција електромагнетског зрачења.Атомски спектри. Рендгенско зрачење и заштита. Rадиоактивност; детекција, дозиметрија и заштита. Радиоактивни отпад, прерада и складиштење. Молекулски спектри. Заштита од UV и IC зрачења. Гасно стање. Идеално гасно стање. Транспортне особине гасова (дифузија, вискозитет, топлотна проводљивост). Реално гасно стање.Течно стање. Вискозитет. Раствори. Чврсто стање.Кристално и аморфно. Молекулски, јонски, ковалентни и метални кристали. Полиморфизам и изоморфизам. Дефекти кристалне решетке. Полупроводници. Термодинамика.I закон термодинамике. Енталпија. Топлота растварања, неутрализације, сагорева¬ња. II закон термодинамике. Ентропија. Гибсова слободна енергија. Смер одигравања процеса. Константа равнотеже и Гибсова слободна енергија. III закон термодинамике. Тест I. Равнотежa фаза. Гибсово правило. Фазни дијаграми. Термалне методе анализе (TG, DTA, DSC). Појаве на граници фаза. Површински напон. ПАМ. Адсорпција: физичка и хемијска. Адсорпционе изотерме. Хроматографија. Примена адсорпције и апсорпције у заштити животне средине. Дисперзни системи. Суспензије. Емулзије. Колоидни системи. Стабилност. Двојни електрични слој. Зета потенцијал. Коагулација и флокулација. Реологија колоида. Електрохемија. Електрична и моларна проводљивост електролита. Активност. Кондуктометрија. Електроде. Електрохемијски низ елемената. Потенциометријска мерења (pH раствора, pH-метријске титрације). Корозија. Заштита од корозије. Хемијска кинетика. Брзина хемијске реакције. Ред реакције. Катализа. Примена катализе у заштити животне средине. Тест II. Практична настава : Емисиона спектроскопија. Атомска апсорпциона спектрофотометрија. Радиоактивност. ГМ бројач. Апсорпција γ-зрачења. UV-VIS спектрофотометрија. IC спектрофотометрија. Термодинамика-рачунска вежба. Равнотежa фаза. Вискзитет суспензије. Реологија колоида. Структура колоидне честице. Кондуктометријско одређивање растворљивости и производа растворљивости минерала. Електроде за мерење pH.
Литература:
  1. Душица Вучинић, Светлана Попов: Физичка хемија, РГФ, 2004.
  2. Иванка Холцлајтнер-Антуновић: Општи курс физичке хемије, Завод за уџбенике и наставна средства , Бгд, 2000.
  3. Спасоје Ђорђевић: Физичка хемија, ТМФ, 2000.
  4. Samuel Glasstone: Textbook of Physical Chemistry, Lancaster Press, PA.
  5. Љ.Ђаковић, Колоидна хемија, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1995.
  6. Colloid chemistry in mineral processing, J.S. Laskowski, J.Ralston (Eds), Elsevier, 1992.
  7. P. C. Hiemenz, Principles of Colloid and Surface Chemistry, Second Edition, Marcel Dekk-er, 1986.
  8. Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Edition,Edited by K.S. Birdi CRC Press 2002.
Метода извођења наставе:
Предавања; практична настава; cамосталан лаб. pад; израда лаб.дневникa
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
8-10
15
15
0-15
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти