ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Машински елементи

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IV семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (IV семестар -OAS)
Рударско инжењерство (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Машински елементи
Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић, мастер Филип Милетић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са машинским елементима, као делом науке о општим машинским конструкцијама. Поред знања предвиђеног планом и програмом, која студенти стичу, посебан значај има карактер курса у смислу оспособљавања студената за решавање инжињерских проблема у виду прорачунских задатака који предстаљају сублимацију знања из више предмета (тех. цртање, статика, отпорност материјала, технологија материјала) а са којима се студенти по први пут сусрећу.
Исход предмета:
Положен испит, са активним знањем
Садржај предмета:

Теоријска настава: Машински елементи, као део науке о општим машинским конструкцијама. Стандардизација. Толеранције дужинских мера, храпавости и облика и положаја.Материјали за машинске конструкције. Напони, деформације, напрезања, оптерећења машина и елемената. Замор материјала. Концентрација напона. Допуштени напон, степен сигурности.
Завртњи. Стандардне завојнице, анализа сила, деформациони дијаграм; допунски напони, подела оптерећења на завојке; Материјали и означавање. Осигурање од самоодвртања. Прорачуни. Конструкције завртања. Везе елемената закивцима. Заварени саставци. Лемљени и лепљени саставци. Опруге. Цеви. Вентили, засуни, приклопци славине.
Фрикциони преносници. Варијатор. Зупчасти преносници, врсте. Кинематика, прорачун и конструкција. Израда. Подмазивање и хлађење. Редуктори. Каишни преносници и ланчани преносници. - конструкција, прорачун и избор.
Осовине, осовинице, вратила. Врсте, конструкција, прорачун. Везивање делова за вратило. Спојеви остварени трењем. Стезни прстенови. Везе елемената помоћу клинова,. стезних прстенова, жлебљени и профилисани спојеви. Спојнице. Врсте, примена, особине, прорачуни. Клизна лежишта. Особине и конструкција, подмазивање; основни прорачун. Котрљајна лежишта, конструкција појединих врста, избор и примена, прорачун, заптивање. Расподела века трајања. Уградња и одржавање лежишта.
Практична настава: На вежбама студенти полажу три усмена колоквијума. Сваки кандидат ради два пројектна задатка. Први пројекат – нпр. ручна дизалица, или неки други машински склоп, где се студенти упознају са толеранцијама као и основама прорачуна машинских елемената, базираног на знању са предавања, као и већ постојећем знању првенствено из: техничког цртања, машинских материјала, статике и отпорности материјала.
Други пројекат – прорачун вратила и још једног машинског елемента из редуктора. Сви ови пројекти садрже прорачун, коментар и склопни цртеж као и неколико радионичких цртежа, потпуно израђених за радионичку израду елемената. На преосталим часовима вежби, раде се испитни задаци. У лабараторији се приказују елементи који се изучавају, као и експерименти, у складу са постојећом опремом.
Литература:
  1. Милосав Огњановић, Машински елементи, Машински факултет, Београд 2006.
  2. Душан Витас, Милан Трбојевић, Машински елементи, '' Научна књига'', Београд, више издања.
  3. Слободан Ивковић, Машински елементи, приручник за вежбе, РГФ, Београд 1988, 1995.
Метода извођења наставе:
Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
3x10
2x15
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти