ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Друштвене науке II

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS)
Рударско инжењерство (III семестар -OAS)
Назив предмета: Друштвене науке II
Предавачи:
проф. др Бранко Глушчевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Уписана друга година Рударског одсека
Циљ предмета:
Упознавање сатуденатаса основама савременог начина пословања у области минералне индустрије.Упознавање са местом улогом и значајем минералне индустрије у савременом свету.
Исход предмета:
Рударски инжењер-опште образован и упознат са: начином пословања, улогом, местом и значајем минералне индустрије
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
 1. Увод,историјски развој минералне индустрије са посебним освртом на организационе и власничке односе.Улога изначај минералне индустрије у савременом друштву.
 2. Основи тржишног пословањау области минералне индустрије.
 3. Организациона структура,власнички односиi,законска регулатива и процесиреорганизовања минерално сировинског индустријског комплекса у домаћим условима , у окружењу и глобално.
 4. Енергетске минералне сировине,производња и потрошња, tržištа, начин организовања и финансирања.
 5. Модели тржишта нафте и гаса, угља , нуклеарних мин.сир.,електричне енергије , производња из обновљивих извора, значај производње енергетских мин. сировина за развој економије.
 6. Металичне минералне сировине,специфичности производње,регионални распоред произвођчa и потрошачa,структура и учешће најзначајнијих актера.
 7. Модели тржишта металичних минералних сировина,организовање и функционисање,формирање цена,знача jме тала зa развој економије.
 8. Неметаличне минералне сировине, регионални распоред произвођача и потрошача.
 9. Модели тржишта неметаличних минералних сировина , организовање и функционисање, формирање цена , значај неметала за развој регионалних и глобалне економијe.
 10. Форме организовања и функционисања рударских предузећа , од мануфактуре до корпорације .
 11. Политика минералне индустрије,одлике националнихи интернационалних инвестиција у минерално сировински комплекс.
 12. Економски развој базиран на минералној индустрији,утицаји у оквирима локалног и глобалбног окружења.
 13. Основни елементи социологије рударства, квалификациона структура, флуктација,права и обавезе рудара и запослених у минералној индустрији.
 14. Закoнска регулатива из области запошљавања.
 15. Утицај минералне индустрије на животну средину.
Литература:
 1. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
 2. Минерално сировински комплекс Србије и Црне Горе , Монографија, РГФ,ИАЈ, СИРСЦГ, Београд, 2003
 3. Mining in the 21th Century, 19th World Mining Cingress, vol.1.&vol.2.,Oxford &IBH Publishing Co.Pvt.Ltd.,New Delhi, 2003
Метода извођења наставе:
Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
3х10=30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти