Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи хидрогеологије

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Геотехника (III семестар -OAS)
Геофизика (III семестар -OAS)
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS)
Рударско инжењерство (III семестар -OAS)
Назив предмета: Основи хидрогеологије
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Овај курс подразумева познавање Физике, Хемије и Основа Геологије.
Циљ предмета:
Током курса слушаоци ће се упознати са основним појмовима из хидрогеологије, пореклом, видовима, кретањем и истицањем подземних вода, као и са физичко-хемијским карактеристикама подземних вода. Како подземне воде у рударству често представљају проблем за безбедну и економичну експлоатацију минералних сировина, то ће се у оквиру овог курса посебна пажња посвтетити подземним водама које се формирају у рударским радовима. Ове воде услед специфичних карактеристика хемијског састава врло често негативно утичу на околну животну средину.
Исход предмета:
Студенте рударства упознаће се са основама хидрогеологије, подземним и рудничким водама, условима оводњености лежишта минералних сировина, као и утицајем руничких вода на животну средину.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Хидрогеологија (појам, историјат развоја, значај и однос према другим наукама. Подземне воде. Појам, порекло, видови, вертикално распрострањење и улога у хидролошком циклусу. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Порозност, влажност, капиларност, водопропусност, хигроскопност и издашност. Кретање подземних вода. Основни видови кретања подземних вода, инфилтрација и филтрација. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Издани. Појам, елементи и класификација. Извори. Појам и класификација. Режим подземних вода. Појам, основни елементи режима и класификација режима. Минералне воде. Појам, класификација. Лековите, термалне и индустријске минералне воде. Оводњеност лежишта. Оводњеност и хидрогеолошка класификација лежишта минералних сировина. Рудничке воде. Услови формирања, хемијски састав, агресивност. Хидрогеохемијска класификација лежишта минералних сировина. Подземне воде нафтних лежишта. Рудничке воде и животна средина. Видови угрожавања животне средине, заштита од рудничких вода и коришћење рудничких вода. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Метода аналогије, билансна метода, хидродинамичка метода, математичко моделирање и прогноза прилива на рачун атмосферских падавина.
Практична настава:
Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Издани. Режим подземних вода. Извори. Оводњеност лежишта. Рудничке воде. Прогноза прилива рудничких вода у рударске радове. Припрема за завршни испит.
Литература:
  1. В. Драгишић: “Општа хидрогеологија”. Рударско-геолошки факултет, Београд 1997.
  2. В. Драгишић: “Хидрогеологија лежишта минералних сировина” Рударско-геолошки факултет, Београд 2005.
Метода извођења наставе:
Класична предавања уз мултимедијалну подршку, вежбања, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
15
15
2x20
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти