ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Лежишта неметаличних минералних сировина

Студијски програм:
Економска геологија (VIII семестар -DAS)
Назив предмета: Лежишта неметаличних минералних сировина
Предавачи:
проф. др Владимир Симић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о геохемијским карактеристикама, областима примене, геолошким и економским карактеристикама лежишта неметаличних минералних сировина са акцентом на услове њиховог образовања, као и о особеностима најзначајнијих лежишта неметаличних минералних сировина у свету и у Србији.
Исход предмета:
Стечена знања о геолошким и економским карактеристикама лежишта неметаличних минералних сировина. Створена је основа за изучавање проспекције лежишта, истраживање и геолошко-економску оцену лежишта неметаличних минералних сировина.
Садржај предмета:
Теоријска настава Увод. Класификације, средине и епохе стварања неметаличних минералних сировина, минерагенетска рејонизација Србије. Анализа следећих сировина: As, B, Br, F, P, I, Li, Se, соли, Sr, S, азбести, дијамант, драго полудраго и украсно камење, гранати, корунд и шмиргла, лискуни, пијезооптички кристали, Al-силикати, алунит и алуми, барит, циркон и хафнијум, фелдспати, гипс и анхидрит, графит, хромит, магнезит, пирофилит, REE, талк, титан, вермикулит, воластонит, зеолити, бели боксити, цементни лапорци, дунити, глине и каолини, грађевински камен, карбонатне стене, кварцни песак, кварцне сировине, нефелин-сијенит, опекарске сировине, природни минерални пигменти, силицити, стене за петрологију, шљунак и песак, вулканска стакла, вулкански туфови, перлит, лежишта техногених сировина. Геохемијске карактеристике и генетски типови лежишта. Геолошке карактеристика изабраних представника домаћих и светских лежишта.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе прате предавања. Врши се анализа лежишта неметаличних минералних сировина. Вежбе обухватају преглед петрографских препарата, приказ лежишта свих генетских типова, рад са узорцима и теренску наставу.
Литература:
  1. Јанковић С., Вакањац Б., 1969: Лежишта неметаличних минералних сировина. Београд, 247 с.
  2. Вакањац Б., 1992: Геологија лежишта неметаличних минералних сировина. Београд, 323 с.
  3. Carr D., ed., 1994: Industrial minerals and rocks, 6th edition. Littleton, Colorado, 1196 s.
Метода извођења наставе:
Уз класична предавања, која ће бити праћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и теренски и семинарски радови.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
5
10
3*15
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти