ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Регулација издани

Студијски програм:
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Регулација издани
Предавачи:
проф. др Зоран Стевановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање и овладавање знањима из области вештачког регулисања режима подземних вода и стварања предуслова за њихово стабилно и поуздано коришћење и снабдевање водом становништва и индустрије
Исход предмета:
Усвојена теоријска знања регулације и омогућен практичан инжењерски приступ решавању проблема и избору најадекватнијих техничких решења контролисања режима подземних вода.
Садржај предмета:
Теоријска настава Мониторинг п.в.–организација, обрада података и прогнозе. Водопривредни аспекти регулације – ограничења, одрживи развој. Оптимални режим коришћења изданских вода. Последице прекомерне експлоатације. Формирање допунских и вештачких резерви – вештачка инфилтрација и управљање режимом. Отворени и затворени системи вештачке инфлитрације. Оптимални режим рада система. Специјалне конструкције и регулација у збијеној и карстној издани – услови изградње, проблеми експлоатације, одржавање, захтевани квалитет инфилтриране воде. Регулација изворишта и мере у сливу. Регулација у аридним областима. Примери и светска искуства
Литература:
  1. Стевановић З: Регулација издани, уџбеник (рукопис)
  2. Милановић П: Геолошко инжењерство у карсту, Зухра, Београд
  3. Стевановић З: Регулација издани, Предавања ППС
  4. Објављени радови на нашем и страном језику.
  5. Интернет као извор литературе
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара. Посебна посета одабраним извориштима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
15
15
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти