Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Општа кристалографија

Студијски програм:
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Општа кристалографија
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Минералогија, Математика I.
Циљ предмета:
Циљ курса је да студенти стекну основно кристалографско образовање у погледу спољашње и унутарње симетрије, која је последица периодичне атомске уређености кристалне решетке (структуре) свих минерала и других чврстих синтетичких материјала.
Исход предмета:
Током овог курса студенти ће научити: елементарне макро-симетријске операције • њиховом применом ће моћи да разреше симетрију кристалних модела или кристала мерених на оптичком гониометру • знаће да одреде 7 кристалних симетрија или 32 кристалне класе • научиће основне 2D и 3D-димензионалне просторне групе, које чине базу за разумевање размештаја атома и јона унутар основних кристалних структура минерала • научиће основне структурне типове.
Садржај предмета:
Теоријска настава: ,/i> Симетрија кристала. Гранични елементи кристала. Кристалографски закони симетрије. Гониометрија. Стереографска и гномонска пројекција кристала. Анализа симетрије и цртање стереографске пројекције. Номенклатура и систематизација 7 кристалних система у оквиру 32 кристалне групе. Ближњење кристала. Просте и сложене симетријске операције. Просторне решетке. Hаuy-Bravais-ова теорија. Појам чвора, петље и елементарне ћелије код простих и сложених Bravais-ових решетки. Завртањске осе симетрије Равни клизећег рефлектовања. Веза са макросиметријским операцијама. Појам симетрије и параметри елементарне ћелије. Број формулских јединица у елементарној ћелији. Појам просторне групе симетрије. Принцип извођења 230 просторних група симетрије. Редукција тродимензионалних просторних група на 17 дводимензионалних (планарних) просторних група. Кристалохемијски закони. Полиморфизам. Изоморфизам. Координација јона и атома. Преглед основних група кристалних структура минерала. Самородни елементи и метали. Јонски кристали (соли). Сулфиди. Оксиди. Карбонати. Силикати. Својства рендгенског зрачења. Интеракција рендгенског зрачења и кристалне материје. Феномен дифракције. Брагов закон. Преглед метода рендгенске кристалографије. Добијање и тумчење рендгнског дијаграма праха, идентификација кристалних фаза. Кристалографске базе података и њихово претраживање.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Вежбе прате предавања и одржавају се према наведеним методским јединицама.
Литература:
  1. Обавезна-Преведени делови 2 уџбеника F.Phillips-An Introduction to Crystallography и W.Kleber- An Introduction to Crystallography, који чине основу уџбеника у припреми.
  2. Изборна-B.K. Vainsthein-Fundamentals of Cystals.
Метода извођења наставе:
Студенти ће учити из предавања, вежби, задатака и семинара.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
40
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти