ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе истраживања лежишта минералних сировина

Студијски програм:
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Методе истраживања лежишта минералних сировина
Предавачи:
проф. др Владимир Симић, мастер Милош Велојић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања о геолошким параметрима лежишта, основама методике, техничким средствима и системима истраживања, пројектовању и документовању резултата истраживања лежишта, као и овладавањем теоријским знањима везаним за опробавање и прорачун резерви.
Исход предмета:
Овладавање методама истраживања лежишта чврстих минералних ресурса, техничким средствима и системима истраживања, документовањем истраживања и моделовањем резултата истраживања, као и овладавање теоријским и практичним знањима везаним за израду геолошке документације на рудницима, опробавање и прорачун резерви.
Садржај предмета:
Теоријска настава Истраживање лежишта минералних сировина, основни геолошки параметри лежишта, принципи и стадијуми истраживања, принципи и поступци оконтуривања лежишта. Прогнозна геометризација контура рудних тела. Истражне линије, пресеци и мреже. Техничка средства у геолошким истраживањима. Системи и методика истраживања. Пројектовање истражних радова и пројекат истраживања. Документација истражних радова и истраживања. Дефиниција, предмет и методе рудничке геологије. Геолошка документација, документовање и геолошко картирање на рудницима. Методе опробавања, класификације метода. Избор методе узимања проба. Губици и разблажења. Класификација губитака. Прорачун рудних резерви. Основни принципи и параметри прорачуна резерви.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Графичко приказивање облика, димензија и положаја-залегања рудних тела на плановима, профилима и пројекцијама. Израда рачунских и графичких задатака везаних за геолошко документовање, опробавање, губитке и разблажења и прорачун резерви.
Литература:
  1. Kužvart M., Bohmer M., 1986: Prospecting and Exploration of Mineral Deposits. Czechoslovak Academy of Sciences., Praha. 512 p.
  2. Peters W.C., 1987: Exploration and Mining Geology.- John Wiley & Sons Inc, 704 p.
  3. Evans A. (Ed.), 1995: Introduction to Mineral Exploration. 396 p.,/li>
  4. Блечић Н., Миловановић Д., 1999: Методе прорачуна рудних резерви.- Рударско-геолошки факултет, Београд, 176 стр.
  5. Стајевић Б., 2002: Пројектовање и истраживање лежишта чврстих минералних сировина—графичко пројектовање и геометризација. Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, Београд. 270 стр.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, уз примену мултимедијалних презентација и интерактивно учешће студената. Предвиђени су и теренски и семинарски радови.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
5
15
40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти