ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика стена

Студијски програм:
Геотехника (V семестар -OAS)
Назив предмета: Механика стена
Предавачи:
доц. др Милош Марјановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним појмовима, принципима и методама испитивања физичко-механичких својстава и природној напрегнутости стенских маса, као и о њеном механичком понашању под дејством различитих видова оптерећења.
Исход предмета:
Упознавање са значајем механике стена и оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Предмет изучавања, дефиниције основних појмова, кратак историјат развоја. 2. Физичка својства стенских маса, практичан значај познавања својстава и методе испитивања. 3. Генитет и тропија стена у погледу физичко-механичких својстава и механичког понашања. 4. Дисконтинуалност стена. 5. Ефекат размере посматрања. 6. Појам и карактер деформација, дефиниције модула деформације и еластичности. 7. Испитивање деформабилност стена, лабораторијске методе, статичке и динамичке. 8. Механичке чврстоће стена, дефиниције основних појмова. 9. Испитивање чврстоћа стена, лабораторијске методе. 10. Испитивање чврстоћа стена, теренске методе. 11. Напонска стања у стенским масама.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са мерном опремом и инструментима за лабораторијска и in situ испитивања механичких чврстоћа, деформабилности, примарних и секундарних напона. Нумерички задаци везани експериментална испитивања и решавање практичних проблема.
Литература:
  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена I, Грађевински календар, 1977.
  2. Н. Гојковић, и др.: Стабилност косина површинских копова, РГФ, Београд, 2004.
  3. Р. Лапчевић: Утицај испуцалости на механичка својства стенских маса, Семинар – методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници, РГФ, Београд, 1990.
  4. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
Метода извођења наставе:
Класична предавања, праћена савременим аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником испитивања и мерења, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50
20

Предиспитне обавезе Поена
10
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти