Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска геодинамика 2

Студијски програм:
Геотехника (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Инжењерска геодинамика 2
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са интеракцијама: геодинамички процеси - геолошка средина – техногена активност и основним методама прогнозе. Упознавање са основама Инжењерске сеизмологије.
Исход предмета:
Оспособљавање студената истраживање геодинамичких процеса и израду Елабората о условима санације и ефектима утицаја земљотреса на терен, објекте и људе са основама асеизмичке градње.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Геодинамички процеси и геолошка средина: Егзогени и ендогени процеси, својства и класификације. Карактеристике геолошке средине и интеракција са геодинамичким процесима. Антропогени (техногени) геодинамички процеси: својства, класификације и мере заштите. Регионална инжењерска геодинамика: регионална законитост настанка процеса и творевина; Условљеност појава са геолошком грађом терена. Земљотреси - механизам настанка, основне карактеристике, инструменти за мерење, записи и њихова интерпретација. Одређивање микросеизмичких параметара земљотреса. Макросизмичка испитивања, сизмичке скале интензитета, карте изосеиста и сеизмолошке карте. Енергетска класификација земљотреса. Сеизмички таласи, сеизмичка енергија и осцилација површине терена. Вибрације тла у области чулног осећаја земљотреса I≥3oMCS скале. Динамичке карактеристике осцилација површине терена и сеизмички таласи. Вибрације тла при снажним земљотресима: мерења убрзања тла, однос периоде и убрзања, скала убрзања, неке специфичности сеизмичких дејстава, интеракција вибрација тла и терена, динамичка отпорност геолошких средина, деформације геолошке средине Сеизмичко рејонирање терена и заштита од земљотреса. Сеизмички хазард, ризик, прогноза земљотреса и методика сеизмичког рејонирања и коришћења њихових резултата. Прописи и заштита од земљотреса. Утицај инжењерскогеолошких услова рејона на интензитет земљотреса. Сеизмичке карактеристике Балкана. Геотермичност терена. Регионална законитост настанка процеса. Условљеност појава са геолошком грађом терена и морфологијом терена. Методе прогнозе геодинамичких процеса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Упознавање са инструментима за осматрање и интерпретацијом података, макросеизмички подаци и њихова обрада.Микросеизмичка рејонизација и инжењерски параметри сеизмичности.
Литература:
  1. Золотарев Г.С.: Инженерная геодинамика, Издательство Московского государственого университета им. Ломоносов, Москва, 1983.
  2. Медевдев С.В. Инжењерска сеизмологија.Грађ.књига 1965.
  3. Kramer L.S.: Geotechnical Earthquake Engineering – Prentice-Hall USR New Jersey1996.
  4. Сунарић Д. Инжењерска сеизмологија 2005. (скрипта, Рударско-геолошки факултет, Београд)
Метода извођења наставе:
Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50
10

Предиспитне обавезе Поена
5
5
10
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти