ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Урбана геологија

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Геотехника (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Урбана геологија
Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 3
Услов: Нема
Циљ предмета:
Дефинисање геолошких и геотехничких проблема у урбаним срединама
Исход предмета:
Успешно решавање најразличитијих геолошких и геотехничких проблема у урбаним срединама
Садржај предмета:
Теоријска настава
Појам урбаног простора. Историјски развој градских насеља. Врсте градских насеља. Геолошка средина урбаног простора. Основни елементи урбанистичког планирања.
Геотехничка истраживања за потребе урбанистичког пла-нирања. Објекти високоградње. Дубоке темељне јаме. Интеракција са суседним објектима. Заштита објеката од утицаја подземних вода. Објекти на нестабилним теренима, поплавним теренима, изразито стрмим падинама. Објекти ко-муналне инфраструктуре – надземне и подземне. Нови делови града. Стара градска језгра. Депоније комуналног и другог отпада. Спортско-рекреативни објекти и простори.
Сеизмичка микрорејонизација градова. Снебдевање градова водом. Снабдевање градова грађевинским материјалом.
Урбани простори у зони експлоатације минералних сировина. Урбани простори у подручјима интензивне индустријске производње. Градови на обалама. Градови у брдско-плани-нским подручјима. Урбани простори на сеизмички активним теренима. Урбани простори у неогеним басенима. Геолошки и геотехнички аспекти одрживог развоја градова. Заштита геолошке средине у градовима. Примери из праксе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате и илуструју предавања
Литература:
  1. De Mulder, E.F.J. Urban Geoscience, 1996. Balkema
  2. Саопштења са саветовања: Подземни простор у развоју Београда, 1997. Београд
  3. Саопштења са саветовања: Еколошки проблеми Београда – стање и могућности њиховог решавања, 1990.
  4. Саопштења са саветовања: Геолошка истраживања у привредном и просторном развоју Београда, 1984.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда семинарских радова, провера знања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
60

Предиспитне обавезе Поена
10(40)
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти