ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање ИГ истраживања

Студијски програм:
Геотехника (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Пројектовање ИГ истраживања
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са концепцијом израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самосталну израду Пројекта инжењерскогеолошких истраживања
Садржај предмета:
Теоријска настава
Дефиниције основних појмова: истражни простор, терен - са аспекта различитих геолошких дисциплина, теренска средина, стена, стенска маса, узорак стенске масе. Конструкције терена. Планирање - задаци, принципи и методе планирања. Планирање геолошких истраживања - просторно и урбанистичко планирање, грађевинско пројектовање. Сврха израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања. Пројектни задатак, Пројекат инжењерскогеолошких истраживања. Начелни садржај пројекта инжењерскогеолошких истраживања. Општи подаци о пројекту. Подлоге за израду пројекта: топографске, геолошке и инжењерско-геолошке карте, фото скице и сл. Графичка документација - израда појединих прилога. Текстуални део - садржај поглавља: Увод, Општи подаци о истражном простору, Приказ и анализа резултата ранијих истраживања са закључком о степену истражености терена, Битни проблеми које истраживањем треба решити, Концепција и методологија истраживања. Текстуални део - садржај поглавља: Предмер са описом и техничким условима извођења истражних радова, Динамика извођења истражних радова, Предрачун трошкова истраживања, Економско образложење пројекта; Мере заштите на раду и заштите животне средине. Текстуални део - садржај поглавља: Садржај завршне документације, Навођење литературе и фондовске документације, Стручни надзор над извођењем инжењерскогеолошких истраживања и поступак уговарања извођења инжењерскогеолошких истраживања. Техничка контрола пројекта инжењерскогеолошких истраживања - садржај извештаја. Пројектовање појединих врста истражних радова (бушење, копање, истраживања у бушотини, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања), Законска регулатива при пројектовању инжењерскогеолошких истраживања (Закон о геолошким истраживањима, Закон о изградњи објеката, Закон о просторном планирању и уређењу простора, Закон о заштити животне средине), технички прописи и нормативи.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања клизишта - израда графичких прилога и текстуалног дела. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње: насеља, подземних објеката, брана, мостова - израда графичких прилога и текстуалног дела. Техничка контрола пројекта - израда извештаја
Литература:
  1. Јевремовић, Д.: Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања (скрипта)
Метода извођења наставе:
Метода излагања и метода дијалога, графичка метода и метода писаних радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40
10

Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти