ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Принципи инжењерске геологије

Студијски програм:
Геотехника (V семестар -OAS)
Назив предмета: Принципи инжењерске геологије
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са основама инжењерске геологије и геотехнике, стицање основних знања и принципа инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самостално сагледавање и примену основних сазнања о терену као природној – геолошкој конструкцији као и о интеракцији геолошке средине и инжењерске делатности
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Увод, Основни појмови и дефиниције, Инжењерска геологија и геотехника 2. Основна својства и стања стенских маса и терена битна са инжењерскогеолошког гледишта, Основна својства терена као природне конструкције, Основна својства стенских маса, Зависност својстава од размере посматрања,ефекат размере; 3. Основни аспекти изучавања терена у геотехници: Терен као природна средина, као радна средина, као лежиште грађевинских материјала, као део животне средине; 5. Основни принципи геотехничких истраживања; 6. Процедура геотехничких истраживања; 7. Истражни простор у геотехници, основни појмови и дефиниције; 8. Основни принципи избора узорака и опитних места; 9. Принципи екстраполације резултата истраживања са узорака/опитних места на терен; 10. Интеракција геолошке средине и инжењерске делатности, Основни модели интеракције; 11. Основни принципи инжењерскогеолошког зонирања и геотехничког моделирања12. Основни принципи израде Елабората инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе у свему прате, илуструју и разрађују наставне јединице предвиђене планом и програмом; студенти самостално раде Елаборат вежби
Литература:
  1. Павловић Н., Локин П: Принципи инжењерске геологије, скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2002.
  2. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40
10

Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти