ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе инжењескогеолошких истраживања

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Методе инжењескогеолошких истраживања
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са методиком инжењерскогеолошких истраживања и применом одговарајућих метода истраживања за решавање различитих проблема у геотехници
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самосталну израду Елабората о инжењерскогеолошким условима изградње различитих објеката
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод, предмет изучавања, задаци и методе истраживања терена Инжењерскогеолошко картирање, методе картирања; врсте карата; геолошки, инжењерскогеолошки и геотехнички пресеци терена; инжењерскогеолошки модели. Истражно бушење и истраживања у бушотинама, истражна копања, геофизичка и хидрогеолошка истраживања. Геотехничка истраживања, стационарна осматрања и лабораторијска испитивања. Методика инжењерскогеолошких истраживања терена за потребе планирања, пројектовања и изградње објеката високоградње и индустријских објеката. Подземни објекти, инжењерскогеолошки чиниоци значајни за изградњу подземних објеката. Методика инжењерскогеолошка истраживања за различите фазе пројектовање подземних објеката. Путеви и пруге, чиниоци који утичу на изградњу путева и пруга. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања путева и пруга. Мостови – основни појмови, чиниоци који утичу на изградњу мостова. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања мостова, вијадуката и аквадуката. Аеродроми, чиниоци који утичу на изградњу аеродрама, методика инжењерскогеолошка истраживања за изградњу аеродрома. Хидротехнички објекти, чиниоци који утичу на изградњу брана и формирање акумулација. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања и изградње брана. Методика инжењерскогеолошка истраживања за изградњу канала. Инжењерскогеолошка истраживања за потребе пројектовања и изградње магистралних цевовода. Инжењерскогеолошка истраживања за потребе пројектовања и експлоатације површинских и подземних копова.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда елабората о инжењерскогеолошким условима изградње - на основу резултата истраживања: насеља, мостова, тунела и брана
Литература:
  1. Јевремовић, Д.: Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  2. Јањић, М.: Основи геологије и инжењерске геологије III део, Универзитета у Београду, Грађевински факултет 1977.
  3. Г. С. Золотарев: Методика инженерно-геологических исследований, МГУ, Москва, 1990.
  4. Perry H. Rahn: Engineering geology An Environmental Approach, New Jersey, 1996..
Метода извођења наставе:
Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50
10

Предиспитне обавезе Поена
5
5
15
15
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти