ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска геодинамика

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Инжењерска геодинамика
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним геодинамичким процесима – услови настанка, развој и мере санирања
Исход предмета:
Оспособљавање студената истраживање геодинамичких процеса и израду Елабората о условима санације
Садржај предмета:
Теоријска настава
Предмет изучавања, задаци и методе геодинамичких истраживања, геодинамички процеси и геолошка средина – интеракција, класификације геодинамичких процеса. Процеси површинског распадања: карактеристике процеса и појаве, изучавања, модели и санације. Планарна ерозија: карактеристике процеса и творевине - изучавање и санације. Линијска ерозија: Бујична ерозија и плавине – карактерстике процеса и творевине, изучавање и санација. Флувијална ерозија: карактеристике, микрооблици и утицај на друге геодинамичке процесе. Мочваре и тресетишта - карактеристике процеса и депозита, изучавање и санација. Филтрационо разарање стенских маса и суфозија - Својства, изучавање, санација. Карстификација: карактеристике процеса и појава, изучавања и оцена својстава терена. Абразија: Карактеристике процеса, изучавање и санација. Еолски процеси: Карактеристике процеса и депозита, изучавање и санација. Гравитациони (падински) процеси: карактеристике и калсификација. Клизишта: Каракатеристике процеса и појава; Узроци настанка, Механизам и динамика клижења; Класификације; Методика изучавања; Прогноза настанка и развој (хазард и ризик); Санација клизишта. Пузишта и тецишта: карактеристике процеса, механизам одвијања, изучавање и санирања. Одрони и сипари: Карактеристике процеса и појава, узорци настанка; Механизам одроњавања, изучавање стабилности падина и косина; Санирање падина склоних одроњавању. Техногени процеси: Карактеристике процеса и творевина, класификација.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Рекогносцирање терена - израда извештаја о рекогносцирању терена.Елаборат о инжењерскогеолошким условима санације клизишта - израда графичких прилога и текстуалног дела. Стручна контрола елабората. Одбрана елабората. Стабилност косина у чврстим стенским масама
Литература:
  1. Јањић, М.: Инжењерска геодинамика, Научна књига, Београд, 1985.
  2. Золотарев Г.С.: Инженерная геодинамика, Издательство Московского государственого университета им. Ломоносов, Москва, 1983.
  3. Сунарић Д. Инжењерска геодинамика 2005. (скрипта, Рударско-геолошки факултет)
Метода извођења наставе:
Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50
10

Предиспитне обавезе Поена
5
5
10
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти