Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехника заштите животне средине

Предавачи:
Студијски програм:
Геотехника(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 3    Статус: Обавезан
Услов: Нема
Циљ предмета:
Побољшање квалитета живота становништва и очување природе засноване на одрживом управљању животном средином.
Исход предмета:
Стицање основних знања из Геотехнике заштите животне средине.
Садржај предмета:
Теоријска настава: 1.Увод; 2.Управљање чврстим комуналним отпадом (принципи, циљеви, активности); 3.Анализа постојеће праксе у управљању отпадом; 4.Врсте и састав отпада; 5.Избор метода за третман отпада (смањење отпада на извору, поновна употреба, рециклажа, компостирање, анаеробна дигестија, инсинерације отпада, остали поступци третмана отпада); 6.Опште о депонијама чврстог отпада и њихов утицај на околину; 7.Избор локације (природни чиниоци, становништво, насеља и урбанизам, привреда); 8.Геотехничка истраживања за пројекат депоније; 9.Начин-технолигије одлагања и стандарди за геотехничко пројектовање (пратећи објекти); 10.Употреба природних материјала (водонепропусност, дренаже, прекривке); 11.Употреба вештачких-геосинтетичких материјала (водонепропусност, дренаже, прекривке, филтрација); 12.Физичко-механичке карактеристике отпада: збијеност, водопропустљивост, чврстоћа и деформабилне карактеристике; 13.Фактори који утичу на промену физичко-механичких карактеристика отпада (збијање, пузање, биодеградација, хемијске промене); 14.Стабилност (у фази отварања, експлоатације и затварања) и слегање (подлоге и отпада) депонија комуналног отпада; 15.Геотехнички мониторинг на депонијама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Прате предавања (слајдови, пројекције, аудио-визуелне презентације). Обухватају израду семинарских радова у оквиру тема везаних за геотехничке услове избора локације, геотехничка истраживања са употребом природних и вештачких материјала за изградњу депонија.
Литература:
  1. David E. D., 1993: Geotechnical practice for waste disposal, pp.683.
  2. Koerner R.M., 1997: Design with geosynthetics, pp.761.
  3. Национална стратегија управљања отпадом, 2003., стр. 84.
  4. Национални програм заштите животне средине републике Србије, 2005., стр. 126. Интернет
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30*
35

Предиспитне обавезе Поена
10
10
3*10
15
Додатни услови оцењивања: *писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена