Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехнички услови изградње објеката

Предавачи:
Студијски програм:
Геотехника(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Нема
Циљ предмета:
Методологија детаљних геотехничких истраживања за потребе дефинисања геотехничких услова изградње појединих објеката.
Исход предмета:
Дефинисање геотехничких услова изградње појединих објеката у зависности од фазе планирања и пројектовања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
За различите врсте објеката раде се: Специфичности објеката и однос фаза истраживања према фазама пројектовања; Циљеви истраживања и дефинисање истражног простора; Задаци истраживања. Услови изградње објеката високоградње (избор микролокације и оријентације објекта, дефинисање услова фундирања, оцена стабилности терена, утицај грађења на суседне објекте и околни терен, услови извођења темељних јама, утицај подземних вода и заштита од њих). Услови изградње надземних објеката инфраструктуре (саобраћајница, далековода: оцена стабилности косина, дозвољених нагиба косина усека и засека, услови превођења трасе преко клизишта, носивост подлоге саобраћајница на слабоносивом тлу, заштита од површинских и подземних вода, услови одводњавања и дренирања, избор начина ископа и опреме, избор материјала за насипе, избор локације за отварање позајмишта, избор локације за депоновање вишка материјала из ископа, дефинисање услова припреме подтла- подлоге коловозне конструкције). Услови изградње мостова и пропуста: услови фундирања, дозвољено оптерећење и слегање темељног тла, услови ископа и заштите темељне јаме, стабилност стубова и конструкције у целини. Услови изградње подземних објеката (избор микролокације, дефинисање услова и начина ископа- технологије поступка, дефинисање услова изградње порталних делова тунела у падини, утицај грађења подземног објекта на околни терен и суседне објекте, појаве подземних вода, решење хидроизолације,појаве штетних гасова, мере заштите) Услови изградње хидротехничких објеката: носивост и стабилност подлоге, водопропустљивост под притиском, стабилност падина, утицај објекта на околни терен и подземне воде, утицај површинских и подземних вода, услови ископа, услови насипања терена, геолошки грађевински материјали, сеизмичност.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда Елабората о геотехничким условима изградње различитих објеката (објекта високоградње, саобраћајнице, тунела или другог подземног објекта, хидротехничког објекта).
Литература:
  1. Студија: Методологија пројектовања и грађења железничких тунела, 1997. СИ ЦИП и РГФ, Београд.
  2. Студија: Методологија геотехничких истраживања за пројектовање путева. 1998. Дирекција за путеве, Институт за путеве и РГФ. Београд.
  3. Студија: Методологија геолошких истраживања за хидротехничке објекте. 1992. Енергопројект и РГФ. Београд
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда Елабората, израда семинарских радова
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
25
25

Предиспитне обавезе Поена
10
15
25
Додатни услови оцењивања: