ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехнички радови у тлу

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Геотехника (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Геотехнички радови у тлу
Предавачи:
доц. др Душан Берисављевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 3
Услов: Механика тла
Циљ предмета:
Упознавање са геотехничким радовима у тлу. Овладавање методама за решавање типичних проблема који се јављају код геотехничких радова.
Исход предмета:
Стицање основних знања из Геотехничких радова у тлу
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Увод; 2. Геотехнички класификациони системи (USCS, GN 200, AASHTO); 3. Уграђивање и збијање материјала и опити за одређивање збијености и крутости тла; 4. Критеријуми збијености природног терена и материјала који се уграђује у насип; 5. Основни земљани радови- поступци израде усека и насипа; 6. Заштита косина насипа и усека: нагиби косина, положај потпорних зидова обложни заштитни зидови; 7. Изравнавање и транспорт земљаних маса - профил површина, профил маса, принцип уравнице; 8. Примена грађевинске механизације код земљаних радова; 9. Подужне и попречне дренажне грађевине за дренирање површинске и подземне воде; 10. Побољшање тла убрзавањем његове консолидације: шљунчани шипови, предоптерећење тла; 11. Механичка и хемијска стабилизација тла; 12. Технологије процеса стабилизације; 13. Примена геосинтетика: за ојачање тла, сепарацију материјала, филтрацију воде, дренирање тла, спречавање ерозије тла, спречавање загађивања тла; 14. Геотехнички радови код изградње депонија и позајмишта; 15. Геотехнички радови у заштити животне средине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду пет задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације геотехничких радова у тлу.
Литература:
  1. Ћулибрк, Р., 1994: Геотехнички радови, Рударско-геолошки факултет Београд,
  2. Ћулибрк, Р., 2007.: Геотехнички радови у нискоградњи, Рударско-геолошки факултет Београд и грађевински факултет у Суботици.
  3. Impe, Van, W.F., 1989: Soil improvement and their evolution, Balkema, Rotterdam.
  4. Јоксић, З., 1984: Доњи строј саобраћајница, Грађевински факултет Београд.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
35

Предиспитне обавезе Поена
10
10
3*10=30
15
Додатни услови оцењивања: писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти