ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехничке мелиорације

Студијски програм:
Геотехника (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Геотехничке мелиорације
Предавачи:
доц. др Зоран Берисављевић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: Нема
Циљ предмета:
Овладавање знањима потребним за разумевање условљености потреба и услова извођења мелиоративних радова својствима стенских маса и терена, као и карактером интеракције са објектом, стицање вештина самосталног целовитог сагледавања појединачних проблема у примени различитих метода побољшања у различитим геолошким условима и за различите врсте објеката.
Исход предмета:
Самостална оцена потребе и услова за извођење потребних побољшања, конципирање техничких решења за различите нивое пројектовања објеката, познавање основа технологије извршења радова.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Ињектирање; општи приказ методе, могућих ефеката и примене. Ињекционе масе суспензије: састав и својства сировина и маса, примена. Ињекционе масе колоидни и прави раствори: састав, својства и примена. Битумени, битуменске емулзије и аеризоване масе: састав,својства и примена. Основни модели процеса ињектирања. Елементи ињектирања: бушотине, притисак, режим и поступци ињектирања. Истраживања за потребе пројектовања ињектирања. Утврђивање ефеката ињектирања. Врсте ињектирања: контактно, везно, консолидационо, заптивно, напонско, компензационо, елементи, услови примене и ефекти. Ињектирање грануларних средина: елементи, поступци, услови примене и ефекти. Опрема за ињектирање: за припрему маса, за утискивање, пакери. Ињектирање и друге врсте мелиоративних радова. Примери изведених радова.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда семинарског рада, самостална израда пројекта мелиоративног захвата, анализа изведених мелиоративних радова, упознавање са лабораторијским испитивањима маса и теренским радовима.
Литература:
  1. С.Цветковић-Мркић;1995, Методе геотехничких мелиорација књ.1; РГФ Београд
  2. F.K.Ewert, 1985, Rock grouting with emphasis on dame site, Springer-Werlag,
  3. H.Camberfort, 1975.Injection des sol, tom 1, principes et methodes; Eyrolles,Paris
  4. Радови са научно стручних скупова, стандарди, доступна искуства у реализацји различитих пројеката, стандарди групе ЕУРОКОД и ЕН.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са технологијом извођења радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
10
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти