ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геостатички прорачуни

Студијски програм:
Геотехника (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Геостатички прорачуни
Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић, Ирена Басарић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са применом геостатичке анализе у геотехници. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање једноставних проблема у геотехници.
Исход предмета:
Стицање основних знања из Геостатичких прорачуна
Садржај предмета:
Теоријска настава
 1. Увод.
 2. Напони од допунског оптерећења по упрошћеном поступку.
 3. Напони од допунског оптерећења по теорији еластичности.
 4. Суперпозиција напона, изобаре, напони у вишеслојној средини.
 5. Моров круг, Кулон-Моров услов лома.
 6. Бочни притисци у полубесконачном тлу.
 7. Бочни притисци тла на потпорне зидове – аналитичке и графичке методе.
 8. Стабилност потпорних зидова. Гранично - дозвољено оптерећење и слегање потпорних зидова.
 9. Анализа стабилности падина и косина: основне претпоставке, фактор сигурности, анализа са укупним и ефективним напонима.
 10. Механизми клизања. Методе анализе стабилности за равну клизну површину. Методе анализе стабилности за кружну клизну површину. Методе анализе стабилности за сложену клизну површину.
 11. Специфичности анализе стабилности у крутим испуцалим стенским масама.
 12. Повратна анализа. Прогресивни лом. Неутрална линија. Сеизмичка анализа стабилности.
 13. Тродимензионална анализа стабилности.
 14. Убрзана консолидација: Вертикални пешчани дренови. Прекомпресија тла.
 15. Тунели: напони и померања око тунелског отвора. Прорачун подземних притисака. Слегање површине терена услед грађења тунела.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.
Литература:
 1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
 2. М. Максимовић, 2005. Механика тла. Грађевинска књига. Београд
 3. 3. М.Максимовић, П.Сантрач. Збирка задатака из основа механике тла, 2001.Грађевински факултет, Суботицаo
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања,
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
20

Предиспитне обавезе Поена
10
20
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти