Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геонаслеђе и геотуризам

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Геонаслеђе и геотуризам
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Nema
Циљ предмета:
Стицање општих знања о значају геоналсеђа и оспособљавање кадрова за професионално бављењем пословима геонаслеђа
Исход предмета:

Након савладаног курса, студент треба да се упозна са општим појмовима о геонаслеђу у Србији, вредновању објеката области привреде, културе и науке.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам и значај геонаслеђа, историјски развој идеје геолошког наслеђа у Европи и Србији. Однос геодиверзитета и геонаслеђа. Критеријуми и опште прихваћени стандарди у дефинисању и издвајању објеката геонаслеђа. Методологија истраживања објеката, критеријуми вредновања геолошког наслеђа код нас и у свету. Интерпретација објеката геолошког наслеђа у геолошким картама и тумачима и пројектним документацијама. Гонаслеђе као културна баштина. Геонаслеђе и туриза., Концепт геолошког наслеђа у Србији, правни аспект и законски оквири. Заштита објеката геолошког наслеђа.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са са многим важним објектима и локалитетима од посебног значај.
Литература:
  1. Wimbledon W. A. P., BentonM.J., Bevins. R.E., Bleck G.P., Bridgland D.R., Cleal C.J., Cooper R.G., May V.J., 1995:The development of a methodology for the selection of British sites for conservation. Part 1. Modern Geol., 20, p. 159-202.
  2. ProGeo (Wimbledon W. Et al) 1998: A first attempt at a geosites framework for Europe- na IUGS initiative to support recognition of world heritage and European geodiversity, Geologica Balkanica 28, 3-4, Special issue «Geologica heritage of Europe», BAN, p. 5-32.
  3. Nojković c, Mijović D., 1998; Zaštita geonasleđa u Srbiji- nekad i sad. Zaštita prirode, 50. Zavpod za zaštitu prirode Srbije, 439-442.
  4. Пантић Н, Белиј С Мијовић Д. (1998): Геонаслеђе у систему притодних вредности и његова заштита у Србији; Часопис Заштита притоде, бр. 50, Завод за заштиту природе Србије, Београд, 407-413.
Метода извођења наставе:

Предавања са видеопрезентацијама
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
5
5
25
25
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти