Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошко картирање 1

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS)
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Геофизика (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Геолошко картирање 1
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са дефиницијом геолошке карте, њеним значајем, историјатом. Упознаје се са садржајем карте, методским поступцима при картирању, начином израде радне и финалне верзије карте и тумача, израда прегледних, детаљних и специјалних карата.
Исход предмета:
оспособљеност за израду геолошких карата различитог степена сложености, интерпретацију геолошких профила и израду тумача као текстуално-графичког објашњења геолошке карте и сл.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Увод: дефиниција геолошке карте, њен значај и историјат настанка. Геолошко картирање као професија и као компонента других геолошких дисциплина. Подела геолошких карата. Геолошке карте Србије и околних земаља. Основна геолошка карта СФРЈ 1:100 000, (ОГК). Геолошка карта Србије 1:50 000, (ГК—50). Топографска основа геолошке карте. Садржај геолошке карте. Ваноквирни садржај: Легенде; Геолошки стуб; Геолошки профили. Блок дијаграми. Методски основи геолошког картирања. Припремни период. Рекогносцирање терена. Теренски рад. Формирање писане, графичке и материјалне документације. Лабораторијска испитивања. Реамбулација. Израда радне верзије геолошке карте. Финална геолошка карта. Геолошка карта у софтверском окружењу. Тумач. Прегледне геолошке карте. Детаљне геолошке карте и геолошки планови. Специјалне геолошке карте. Карте земаља у развоју. Покривене и откривене детаљне геолошке карте. Израда геолошких планова. Геолошки планови урбаних подручја. Подповршинске геолошке карте. Екогеолошка карта. Геолошко картирање у инжењерској пракси.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Рад са компасом, Гаус-кригерове координате. Израда крокија, Конструкција геолошких граница. Израда легенде, стуба, профила и блок-дијаграма. Обрада једноставних геолошких карата. Израда геолошке карте и пратећег тумача на основу документације.
Литература:
  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд., Ђоковић И. Основи
  2. геолошког картирања, Скрипта РГФ-а, Београд., Ђоковић И., Тољић М. Практикум из геолошког картирања, (у штампи)
Метода извођења наставе:
Kласична предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
50

Предиспитне обавезе Поена
10
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти