ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошки грађевински материјали

Студијски програм:
Геотехника (V семестар -OAS)
Назив предмета: Геолошки грађевински материјали
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са: основним својствима стена која су битна за њихово коришћење као геолошких грађевинских материјала или извођење радова у њима, истраживањем лежишта и условима отварања мајдана геолошких грађевинских материјала, видовима нарушавања и мерама заштите геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала и регионалним распрострањењем стена - грађевинских материјала на територији Србије
Исход предмета:
Оспособљавање студената за практичну примену појединих врста стена у грађевинарству и архитектури
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Предмет изучавања. Дефинисање основних појмова. Инжењерскогеолошке класификације стена. Утицај петрографског састава, структуре и текстуре на физичка, механичка и технолошка својства стена. Физичка својства стена: боја, густина, специфична и запреминска тежина, порозност, влажност, упијање воде, водопропустљивост и капиларност стена. лепљивост, бубрење, проветривост, топлотна својства, провођење звука, електропроводљивост, магнетичност и радиоактивност стена. Механичка својства стена: чврстоће, тврдоћа, жилавост, хабање, деформабилност и пластичност стена. Реолошка својства стена. Техничко-технолошка својства стена: обрадљивост, дробљивост, бушивост, разоривост експлозивом и растреситост стена. Примена стена у прошлости. Савремена примена стена у: зградарству, путоградњи, тунелоградњи, изградњи мостова, камених насутих брана, изградњи обалоутврда и пристаништа и потпорних конструкција. Стене као агрегати и као сировине за производњу грађевинских материјала. Производња геолошких грађевинских материјала у нашој земљи. Истраживање, оконтуравање, категоризација и прорачун резерви геолошких грађевинских материјала. Инжењерскогеолошки услови отварања каменолома, шљункара и пескара и глиништа. Распадање уграђеног камена. Врсте измена и заштита. Нарушавање и заштита геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала. Регионално распрострањење налазишта геолошких грађевинских материјала на територији Србије
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе у свему прате, илуструју и разрађују наставне јединице предвиђене планом и програмом; студенти самостално раде Елаборат вежби
Литература:
  1. Јевремовић, Д.: Геолошки грађевински материјали, Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
  2. Билбија, Н.: Техничка петрографија – својства и примена камена, Научна књига, Београд, 1984.
Метода извођења наставе:
Метода излагања и метода израде елабората (графичка и метода писаних радова)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40
10

Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти