ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Апликација софтвера у геотехници

Студијски програм:
Геотехника (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Апликација софтвера у геотехници
Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић, доц. др Милош Марјановић, Ирена Басарић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са радом (карактеристикама и могућностима примене) основних рачунарских програма у области геотехнике.
Исход предмета:
Примена савремених рачунарских програма из области геотехнике.
Садржај предмета:
Теоријска настава
 • Израда графичких прилога: карата, профила терена, профила бушотина (AUTOCAD)
 • Статистичка обрада података (EXCEL)
 • Прорачуни граничне носивости и слегања плитких темеља.
 • Прорачуни насипа: стабилности косина насипа и слегање.
 • Прорачуни стабилности потпорних зидова (RETWALL)
 • Прорачуни за дубоко фундирање (ALLPILE)
 • Стабилност падина и косина (SLOPEW)
 • Напонско-деформацијска анализа у тлу (PLAXIS, SIGMAW)
 • Статистичка анализа пукотинских система.
 • Анализа кинематских могућности појаве нестабилности на косинама изграђеним од чврсте стенске масе.
 • Стабилност косина у природним условима и након изведеног осигурања.
 • Анализа кинем.могућности појава нестабилних блокова у подземним просторијама, пре и након изведеног осигурања.
 • Напонско-деформацијска анализа система стенска маса-објеката, пре и након изведеног осигурања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда задатака применом савремених рачунарских програма
Литература:
 1. Упутства за коришћење савремених програма (Manuals)
Метода извођења наставе:
Аудио-визуелна демонстрација, консултације, решавање задатака применом рачунарских програма
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
20
40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти