Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Петрологија седиментних стена

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Петрологија седиментних стена
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање знања о петролошким својствима седиментних стена
Исход предмета:
Образовни допринос се огледа у томе да стечено знање могу применити директно у пракси (у привредним, истраживачким и др. институцијама где се то тражи), а представља и основу за упис на више нивое студија.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Увод. Класификација кластичних, хемијских и органогених седимената и њихова систематику. Кластични седименти: брече, конгломерати, пешчари, алевролити, глинци, лес, вулканокластити, лапорци. Хемијски седименти: кречњаци, доломити, силицијске стене, гвожђевите стене, боксити, евапорити, фосфатне стене.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се односе на макроскопска и микроскопска испитивања седиментих стена сходно предавањима.
Литература:

  1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202, Београд.
  2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.
Метода извођења наставе:
Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (графоскоп, компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама стена које се изучавају. Теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
25

Предиспитне обавезе Поена
5
5
45
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти