Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геофизике А

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геофизике А
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 3
Услов: нема
Циљ предмета:
Савладавање програма од стране студената и омогућавање да стечено знање примене као помоћ за решавање проблема из домена којим се баве.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама у којима је присутна геофизика, као и примену резултата геофизичких поступака у различитим облстима истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Курс се састоји из неколико делова. После упознавања студената са геофизиком као науком, дефинишу се услови за примену геофизичких метода. Затим се излажу основне поставке и могућности сваке од пет предвиђених (у свету најчешће коришћених) метода геофизике. Оне се представљају кроз аквизицију, обраду и интерпретацију података. Предвиђено је за саваку методу 2-3 термина. На крају се презентује значај корелације свих метода међусобно, као и геофизичких података са геологијом. Говори се и о економским основама геофизичких истраживања.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Тумачење геофизичких карата. Квалитативна и квантитативна интерпретација геофизичких аномалија на једноставним моделима. Корелација са геолошким подацима на примерима из праксе.
Литература:

  1. Драгољуб Стефановић, Станиша Мартиновић, Слободан Станић; 1996. Основе геофизике I (сеизмичка рефракциона испитивања, сеизмичка рефлективна испитивања, геофизички каротаж), РГФ, Београд.
  2. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
  3. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
30
30
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти