Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геостатистика Б

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Геостатистика Б
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Математика
Циљ предмета:
Упознавање са основним елементима геостатистике и њене примене у оцени рудних лежишта
Исход предмета:
Студенти ће се оспособити да владају основама геостатистичких прорачуна и да као корисници специјализованих софтверских алата учествују у савременом моделирању лежишта Теоријска настава У уводном делу курса се изучавају основе геостатистичког приступа и карактеристике оцене лежишта, као што су скала посматрања, критеријуми за оцену и континуитет, зоне утицаја и други. Потом се излажу једнодимензионални, дводимензионални и тродимензионални вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике. Следи изучавање једнодимензионалних, дводимензионалних и тродимензионалних варијанси и коваријанси. Потом се приступа изучавању опште оцене рудног лежишта, уз процену и визуелизацију у две и три димензије. Дају се оцена варијансе за свеукупну средњу вредност садржаја у три димензије и геометријска грешка, као и фактори који на њу утичу. Излажу се методе добијања оцене лежишта, и коначно, даје се приступ оптималном оцењивању уз криговање и осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Излаже се криговање у пракси и коришћење криговања за верификацију геостатистичких модела.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Студенти ће се оспособити да владају основама геостатистичких прорачуна и да као корисници специјализованих софтверских алата учествују у савременом моделирању лежишта
Садржај предмета:
Теоријска настава У уводном делу курса се изучавају основе геостатистичког приступа и карактеристике оцене лежишта, као што су скала посматрања, критеријуми за оцену и континуитет, зоне утицаја и други. Потом се излажу једнодимензионални, дводимензионални и тродимензионални вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике. Следи изучавање једнодимензионалних, дводимензионалних и тродимензионалних варијанси и коваријанси. Потом се приступа изучавању опште оцене рудног лежишта, уз процену и визуелизацију у две и три димензије. Дају се оцена варијансе за свеукупну средњу вредност садржаја у три димензије и геометријска грешка, као и фактори који на њу утичу. Излажу се методе добијања оцене лежишта, и коначно, даје се приступ оптималном оцењивању уз криговање и осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Излаже се криговање у пракси и коришћење криговања за верификацију геостатистичких модела.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Упознавање са софтверским алатима за решавање геостатистичких проблема. Презентација примера везаних за основе геостатистичког приступа. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за једнодимензионалне, дводимензионалне и тродимензионалне вариограме. Анализа дескриптивних својстава вариограма, зона утицаја, непрекидности и других својстава вариограма. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за општу оцену рудног лежишта, са акцентом на криговање.
Литература:
  1. Clark I., Practical Geostatistics, Applied Science Publishers, 1979.
  2. Chiles J.P,, Delfiner P., Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty, John Wiley and Sons, 1999.
  3. GS+ Online Manual, http://www.gammadesign.com/GSWinHelp/gswinhelp.htm
  4. Geo-spatial training services, http://www.geospatialtraining.com/
  5. SURPAC Reference Manual, www.surpacminex.org/support/manuals/index.shtml
Метода извођења наставе:
Предавања су аудиторна. Вежбе се изводе на рачунарима. Израда тестова на рачунарима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
15
35
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти