Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физика 1

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Геотехника (I семестар -OAS)
Геофизика (I семестар -OAS)
Хидрогеологија (I семестар -OAS)
Назив предмета: Физика 1
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ курса је да стекне знање о основним величинама и законима физике, без којих је немогуће разумевање сложенијих садржаја, како класичне тако и квантне физике.
Исход предмета:
Исход преднета је овладавање са теоријским основама неопходних за разумевање стручних предмета
Садржај предмета:
Теоријска настава
Референтни системи и кретање. Инерцијални и неинерцијални референтни системи. Универзални закон гравитације. Сила гравитације. Гравитација у близини површине Земље. Ајнштајново схватање гравитације. Механичке осцилације и таласи. Осцилаторно кретање. Механички таласи. Електромагнетизам. Електростатика. Електродинамика. Електромагнетске осцилације и таласи. Настајање електромагнетских осцилација и таласа. Примена електромагнетских таласа. Таласна оптика. Светлост као електромагнетски талас. Таласне појаве при простирању светлости. Механика флуида. Хидростатика. Хидродинамика. Кинетичка теорија гасова и основе термодинамике. Основе кинетичке теорије гасова. Основе термодинамике. Топлотне промене тела и преношење топлоте. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.
Литература:
  1. Георгијевић, В. и остали, 2005: Предавања из Физике, Технички факултети, Универзитета у Београду, Београд.
  2. Грубор, Д., 2005: Физика I за студенте Рударско-геолошког факултета. РГФ, Универзитета у Београду, Београд.
  3. Дамњановић В., Николић Д., 2004: Експерименталне вежбе из физике, за студенте Рударско-геолошког факултета. РГФ Универзитета у Београду, Београд.
  4. Мићић, Р., Дамњановић, В., Милошевић, 2000: Збирка задатака из физике за студенте Рударско-геолошког факултета, Рударско-геолошки факултет, Круг, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Експерименталне и показне вежбе се изводе у лабораторији.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
40

Предиспитне обавезе Поена
10
30
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти