ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техника бушења и минирања

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)
Назив предмета: Техника бушења и минирања
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је упознавање са коришћењем експлозива и средстава за иницирање. Образовни допринос предмета је у познавању искоришћења енергије експлозива у циљу разарања стенске масе при експлоатацији минералних сировина и за друге потребе.
Исход предмета:
Практична и теоријска сазнања рада са експлозивним средствима.
Садржај предмета:
Садржај предмета Теоријска настава:
Садржај курса подељен је у четири дела: општи део, радови на бушењу, радови на минирању и методе минирања. Општи део обухвата историјски развој радова на бушењу и мини¬ра¬њу, радну средину и погонску енергију неопходну за за израду бушотина. У делу радови на бушењу дају се поступци израде бушотина, механизам и теоријски принципи разарања стена, затим битни чиниоци на брзину бушења, као и алат и прибор за израду бушотина. У делу радови на минирању дате су поделе и дефиниције привредних експлозива, средства и начини иницирања минских пуњења. Затим се обрађује теорија детонације, чиниоци који утичу на брзину детонације, механизам разарања стена, израда ударне патроне, конструкција и положај ударне патроне, начини пуњења бушотина експлозивом. У оквиру овог дела дати су поступци и прорачуни одређивања оптималне врсте експлозива и интервала успорења, прорачун специфичне потрошње експлозива, као и безбедоносна растојања при извођењу минирања. Транспорт и смештај експлозива. Мере заштите при извођењу бушења и минирања. Минирања на површини. Примена бушотина малог пречника. Метод са дубоким бушо¬ти¬нама. Метод са коморама. Минирања за добијање крупних блокова, растресање. Минирање под земљом. Прорачун параметара минирања. Распоред минских бушотина при изради: хоризонталних, косих и вертикалних просторија; на откопима – минирања са једном слободном површином. Конструкција и врста заломних бушотина. Минерски радови у посебним условима. Минирања у циљу смањења напонског стања у стенском масиву. Минирање у смрзнутом тлу, бункерима за руду и рудним сипкама. Минерски радови за потребе гео¬фи¬зи¬чких истраживања. Минирање у срединама са метаном и опасном угљеном прашином. Примена експлозива у обликовању и обради метала. Практична настава:
Погонска енергија; Упознавање са опремом за израду бушотина; Прорачун основних утицајних чинилаца на брзину бушења; Упознавање са средствима за минирање; Прорачун оптималне врсте експлозива и интервала успорења; Прорачун специфичне потрошње експлозива; Одређивање безбедоносних растојања при минирању; Практичан рад са средствима за бушење и минирање на школском руднику на Авали. Tеренске вежбе: Обилазак рудника са подземном и рудника са површинском експлоатацијом.
Литература:
  1. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. Н. Пуртић; 1991. Бушење и минирање, РГФ, Београд.
  3. M. Савић; 2000. Минирање на површинским коповима, Институт за бакар Бор.
  4. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања; Лабораториска вежбања;Теренска настава; Коришћење готовог софтвера..
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
20
10
10
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти