Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска хидрогеологија

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Геотехника (VI семестар -OAS)
Геофизика (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Инжењерска хидрогеологија
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање основних знања о могућностима примене и методским аспектима истраживања у решавању проблема из различитих области човекове делатности: захвати и регулација резерви подземних вода као ресурса за водоснабдевање, изградња хидротехничких и других објеката, оводњеност лежишта минералних сировина, мелиорације земљишта
Исход предмета:
Овладавање основним знањима из захвата и регулације подземних вода као ресурса за раличите намене
Садржај предмета:
Теоријска настава
Карактеристике хидрогеологије као природњачко-инжењерске науке и специфичностима подземних вода као природног ресурса или лимитирајућег фактора за обављање различитих делатности.
Појам, садржај, специфичности и мултидисциплинарни карактер инжењерске хидрогеологије Основни принципи и методе истраживања.
Могућности, потреба примене и методски аспекти инжењерско-хидрогеолошких истраживања у решавању проблема из различитих области делатности: захвати и регулација резерви подземних вода као ресурса за водоснабдевање, изградња хидротехничких објеката, оводњеност лежишта минералних сировина, мелиорције земљишта и сл.
Литература:
  1. Драгишић В., Докмановић П., Поломчић Д.: Општа хидрогеологија са основама примењене хидрогеологије, ревидован уџбеник у припреми за штампу
Метода извођења наставе:
Усмена излагања праћена фото и видео презентацијама
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти