ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геолошки хазард и ризик

Студијски програм:
Геотехника (VII семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Назив предмета: Геолошки хазард и ризик
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов, доц. др Милош Марјановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање основних знања о природним и геолошким хазардима, методологији процене хазарда и ризика, могућностима и ограничењима примене метода, методама превенције и заштите.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самостално изучавање и процену хазарда и ризика од геолошких хазарда.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Увод, Основни појмови и дефиниције, теоријске основе; 2. Геолошка средина-природна средина, природни хазарди-геолошки хазарди; 3. Социоекономски апект природних и геолошких хазарда, 4. Класификација геолошких хазарда; 5. Основни принципи изучавања геолошких хазарда и ризика; 6. Методе анализе геолошких хазарда; 8. Методе процене геолошких хазарда; 9. Методе анализе ризика од геолошких хазарда; 10. Методе процене ризика од геолошких хазарда; 11. Примена процене хазарда и ризика; 12. Методе превенције и заштите; 13. Управљање ризиком од геолошких хазарда; 14. Геолошки хазарди и ризик на територији Србије са посебним освртом на подручје Београда; 15. Законска регулатива и пракса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Квалитативна процена хазарда и ризика израда карте хазарда и ризика за различите намене
Литература:
  1. Fred G Bell: Geological Hazards, Their Assessment, Avoidance and Mitigation, 1999, F&FN Spon, ISBN: 0-419-16970-9
  2. Keith Smith: Environmental Hazards, assessing risk and reducing disaster, 2007, Taylor&Frensis, ISBN: 0-415-31804-1
  3. Проширена литература: Интернет презентације и публикације
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40
10

Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти