Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија и заштита животне средине

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS)
Економска геологија (V семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)
Геотехника (V семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Назив предмета: Геологија и заштита животне средине
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање сазнања о животној средини као делу цикличног кретања материје у природи и одговарајућих геолошких и геохемијских система, значају геолошких процеса за квалитет животне средине (тла, воде, ваздуха и биоте), примени геолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, хидрогеолошких, геотехничких и геофизичких истраживања у проблематици заштите животне средине и могућностима сарадње са другим струкама у тој проблематици
Исход предмета:
Оспособљавање за рад у области заштите животне средине као дела геолошких и геохемијских система и примену геолошких, минералошких, петролошких, геохемијских, хидрогеолошких, геотехничких и геофизичких истраживања у проблематици заштите животне средине и сарадњу са другим струкама у тој проблематици
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основни проблеми заштите животне средине и значај геологије за њихово решавање. Животна средина као део цикличног кретања материје у природи и интеракције у систему литосфера-хидросфера-атмосфера-биосфера. Геолошко-геохемијски системи у животној средини. Процеси у системима стена-руда-вода-биота и њихов значај за квалитет животне средине. Геолошка проучавања животне средине (склоп терена, тектоника). Минералошка, петролошка и геохемијска пручавања животне средине. Утицаји лежишта минералних сировина и њихове експлоатације на животну средину. Хидрогеолошки процеси и животна средина, квалитет и заштита подземних и површинских вода. Геотехничка и геофизичка пручавања животне средине. Синтеза свих геолошких истраживања и постављање комплексних геолошких и геохемијских модела за заштиту и мониторинг животне средине. Сарадња геолога и других струка у решавању проблема заштите животне средине.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају и решавања различитих практичних проблема.
Литература:
  1. Публиковани радови.
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама, постављање задатака, непосредан рад студената
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти