Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска геологија

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Геофизика (IV семестар -OAS)
Хидрогеологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Инжењерска геологија
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Овладавање знањима потребним за разумевање механизма понашања стенских маса и терена у условима деловања природних агенасa - у смислу геолошких хазарда, у изградњи и интеракцији са објектима, упознавање са основама методологије инжењерскогеолошких истраживања неопходним у комуникацији на истраживачким пројектима yа различите врсте објеката, упознавање са инжењерскогеолошким условима изградње различитих врста објеката.
Исход предмета:
Оспособљеност за самостално и целовито сагледавање проблема у обезбеђењу потребних инжењерскогеолошких услова изградње објеката, у примени основних метода инжењерскогеолошких истраживања, оцени утицаја геолошких хазарда.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Предмет изучавања инжењерске геологије, основни појмови, однос према другим геолошким и негеолошким дисциплинама, Инжењерскогеолошке врсте стенских маса и њихова основна својства, Својства стена: петрографска, физичка, водно-физичка, Механичка и технолошка својства стена, Својства стенских маса у склопу терена, терен као природна конструкција,Савремени геолошки процеси, егзогени: различити типови ерозије, Падински процеси, Ендогени савремени геол. процеси: геотермичност, неотектоника, сеизмичност, Основи методологије инжењерскогеолошких истраживања, Инжењерскогеолошки услови изградње хидротехничких објеката, Инжењерскогеолошки услови изградње подземних објеката, Инжењерскогеолошка истраживања за потребе просторног и урбаног планирања, Инжењерскогеолошки услови изградње саобраћајбница, Инжењерскогеолошка истраживања за потребе изградње депонија. Примери из праксе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда елабората вежбања са приказом резултата појединачних метода истраживања, самостално урађеним инжењерскогеолошким пресеком терена, приказом и анализом инжењерскогеолошких истраживања за конкретан објекат .
Литература:
  1. М.Јањић, 1982, Инжењерска геологија са основама геологије, Научна књига, Београд
  2. М.Јањић, 1979, Инжењерска геодинамика, РГФ, Београд
  3. Bel F.G. 1993, Engineering geology, Blackwell Sc.Ltd. Oxford
  4. Радови са научно стручних скупова и часописа, доступна практична искуства из реализацје различитих пројеката
Метода извођења наставе:
Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са иѕвођењем истражива
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
40
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти