Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија Србије

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS)
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Геофизика (IV семестар -OAS)
Хидрогеологија (VI семестар -OAS)
Назив предмета: Геологија Србије
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање општих знања о тектонској рејонизацији Србије и развоју научне мисли у вези са геолошком грађом и тектоником Србије, као дела Балканског полуострва.
Исход предмета:
Након савладаног курса, студент треба да познаје све главне геотектонске јединице Србије и њихову унутрашњу грађу.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Изучавање положаја Србије у тектонском плану Алпа и Европе. Изучавање геолошке грађе и издвајање главних тектоностратиграфских јединица као што су Српско-македонска маса, Карпато-балканиди, Динариди и Панонски басен са интраконтиненталним басенима. У оквиру наведених јединица приказују се синтезни прегледи мишљења и схватања о геолошкој грађи наших простора, унутрашња грађа тектоностратиграфских јединица, тектонске карактеристике, метаморфизам и магматизам.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе се односе на самостални рад по појединим питањима ужих тектоностратиграфских јединица., као и теренска настава у бази и у виду екскурзија.
Литература:
  1. Aнђелковић М., 1982: Геологија Југославије РГФ, Београд
  2. Грубић, А. и Маровић, М. Геологија СЦГ, интерна скрипта
  3. Димитријевић, М.Д., 2000. Геологија Југославије, Барекс, Београд
  4. Актуелни научни радови везани за геологију ових простора
Метода извођења наставе:

Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
20
20
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти