Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геодезије

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Геотехника (V семестар -OAS)
Геофизика (III семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геодезије
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Nema
Циљ предмета:
Упознавање студента са класичним и савременим геодетским технологијама, геодетским инструментима и методама за одређивање просторних координата тачака на земљиној површи, коришћењем просторних координата преко 2Д и 3Д аналогних и дигиталних планова и карата.
Исход предмета:
Стицање основних појмова о мерењима, изради и коришћењу аналогних и дидгиталних геодетских подлога.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Општи појмови. Историјски развој, задаци, облик и димензије Земље, врсте пројекција, координатни системи, мерне јединице, геодетске мреже, инструменти и врсте инструмената, мерења и врсте мерења. Инструменти и прибор за геодетска мерење. Теодолит, врсте теодолита, саставни делови. Нивелир, врсте нивелира, саставни делови.Пантљике. Методе геодетских мерења. Методе мерења хоризонталних углова, методе мерења вертикалних углова, методе мерења висинских разлика, методе мерења дужина. Методе снимања детаљних тачака. Обрада резултата геодетских мерења. Обрада теренских записника. Рачунање координата геодетских тачака. Рачунање надморских висина геодетских тачака. Дефиниције основних појмова графичких приказа у геодезији. Дефиниције и садржај карата, планова, пресека, профила, аксонометријског приказа. Размере и координатни системи који се користе код планова и карата. Симболи, ознаке и условни знаци. Дигитални планови. Дефиниције и карактеристике дигиталног плана. Коришћење планова и карата. Коришћење планова и карата у функцији интерпретације прстора и као основе за пројектовање. Рачунање површина, рачунање запремина земљаних маса и корисне минералне сировине. Геодетска обележавања. Обележавање правца, дужине, тачке. Геодетски инструменти специјалне израде. ГПС уређаји, 3Д ласер скенери. Примена појединих инструмената у геолошким радовима.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате предавања извођењем и израдом практичних задатака и елабората.
Литература:
  1. Димитријевић С., 1996.: Геодезија, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Димитријевић С., 1998.: Приручник из геодезије, РГФ, Београд
  3. Димитријевић С., 1994.: Збирка решених испитних задатака из геодезије, Рударско-геолошки факултет, Београд
  4. Димитријевић С., 1996.: Практикум за вежбе из геодезије, РГФ, Београд
  5. Михаиловић К., Врачарић К., 1996.: Геодезија 1, Грађевинска књига, Београд
Метода извођења наставе:
Теоријска настава у учионици и практична на геодетским полигонима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
30
30
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти