Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Структурна геологија

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Геотехника (III семестар -OAS)
Геофизика (III семестар -OAS)
Хидрогеологија (V семестар -OAS)
Назив предмета: Структурна геологија
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Је упознавање са основама Структурне геологије као научне дисциплине и морфолошким, генетским и кинематским карактеристикама простих и сложених геолошких структура.
Исход предмета:
По одслушаном курсу из Структурне геологије и добијању позитивне оцене стеченог знања, студент ће бити способан да препозна све основне типове геолошких структура, да презентује начин појављивања, детаљно опише морфологију, прикаже начин настанка геолошких структура и објасни њихову генезу.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Упознавање појма геолошка структура. Просторни положај и начин приказивања геолошких структура. Прикупљање података и рад на терену. Пројекције положајне лопте у структурној геологији. Наука о склопу. Увод у појмове силе (стреса) и деформације стенских маса. Појам дуктилних (пликативних) и кртих (дисјунктивних) структурних облика. Пукотине, раседи, пукотински и раседни склопови. Набори, карактеристике наборног склопа. Секундарне структурне. Кливаж, будинаж, мулион структуре. Увод у структурну анализу.
Практична настава:
Вежбе - Рад са геолошким компасом. Стереографска пројекција. Пројекција положајне полулопте, Schmidt-ове Wulf-ове мреже. Употреба пројекције положајне полулопте. Ротација положајне полулопте. Приказивање геолошких структура. Конструкција и интерпретација геолошких структура на картама. Тектонске координатне осе и геометрија пукотинских система. Анализа дисконтинуитета пукотина, раседа. Осе стреса. Раседнути набор. Схема Мудија и Хила. Класификовање наборних структура. Конструкција набора на основу изогона пада. Статистички дијаграми елемената склопа.
Литература:

  1. Price J.N., Cosgrove J. W., 1991: Analysis of Geological Structures; Cambridge University Press. UK.
  2. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
  3. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
  4. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
Метода извођења наставе:
предавања, вежбе, семинарски радови
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
5
15
40
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти