Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Хемија

Студијски програм:
Геологија (I семестар -OAS)
Геотехника (I семестар -OAS)
Геофизика (I семестар -OAS)
Хидрогеологија (I семестар -OAS)
Назив предмета: Хемија
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета Да студент стекне знање из опште и неорганске хемије које му је неопходно за савладавање градива из одабраног студијског програма као и за надоградњу и проширење знања према потребама његовог даљег усмерења.
Исход предмета:
Исход предмета Оспособљеност студента да препозна и примени одговарајући математички апарат неопходан за решавање конкретног проблема из струке.
Садржај предмета:
Садржај предмета
Теоријска настава

Предмет изучавања хемије, појмови: хемијски елемент, супстанца, смеша супстанци. Основни закони хемије. Структура атома. Средња (просечна) маса атома и молекула. Периодни систем елемената. Периодни систем и електронска конфигурација атома елемената. Хемијска веза. Агрегатна стања супстанци. Хемијске реакције. Дисперзни системи. Електролити. Распрострањеност елемената у природи. Н. Племенити гасови. Елементи VIIА групе – Халогени елементи. Елементи VIА групе – Халкогени елементи Елементи VА групе – Подгрупа азота. Елементи IVА групе – Подгрупа угљеника. Елементи IIIА групе – Подгрупа бора. Елементи IIА групе – Земно-алкални елементи. Елементи IА групе – Алкални елементи

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Из Опште хемије су рачунскe и показно-експерименталне и прате предавања. Вежбе из квантитативне хемије су експерименталног типа и односе се на идентификацију I, II, III i IV групе катјона и анјона
Литература:
Литература
  1. С.Нешић,С.Маринковић и А.Костић-Пулек :”Општа и неорганска хемија “,Рударско-геолошки факултет ,Београд 2007
  2. Н.Глинка, Общя химия, Химия,Москва 1985
  3. С. Нешић ,А.Костић-Пулек,Р.Булајић, С.Маринковић и В.Мановић:” Практикум из опште хемије са квалитативном анализом”, Рударско- геолошки факултет ,Београд 2005
Метода извођења наставе:
Методе извођења наставе Теориски: предавања
Експериментално : вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
70

Предиспитне обавезе Поена
10
20
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти