ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика тла

Студијски програм:
Геотехника (V семестар -OAS)
Назив предмета: Механика тла
Предавачи:
доц. др Душан Берисављевић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.
Исход предмета:
Стицање основних знања из механике тла
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. Увод (историјски развој, задатак и предмет); 2. Методе узимања узорака (опрема, димензије, меродавност, репрезентативност); 3. Структура тла и минерала глина; 4. Фазни састав; 5. Гранулометријски састав –порометријски састав; 6. Консистенција (врста и стања); 7. Карактеристике збијања; 8.Класификација и наименовање тла (USCS, AASHTO); 9. Теренска идентификација тла; 10. Водопропустљивост, вододрживост, капиларност; 11. Напони и деформације и напонско-деформацијске карактеристике-Моров круг; 12. Геостатичко напонско стање (Терцагијев принцип ефективних напона); 13. Експериментално истраживање напонско-деформацијских карактеристика тла; 14. Деформабилне карактеристике тла; 15. Чврстоћа тла.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду десет задатака који прате програм предавања, а обухватају три самосталне лабораторијске вежбе.
Литература:
Литература:
  1. Максимовић, М., 1995: Механика тла, Гроскњига, стр. 585.
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770.
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд.
  4. Lambe,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553.
  5. Бројна страна литература и Интернет
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
35

Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
15
Додатни услови оцењивања: писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти