ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска графика

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS)
Рударско инжењерство (II семестар -OAS)
Назив предмета: Инжењерска графика
Предавачи:
проф. др Александар Милутиновић, Зоран Гојковић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Програмски садржаји овог предмета треба да омогуће оспособљавање студената за схватање облика и проблема из тродимензионалног простора као и графичко приказивање и решавање на раван цртежа.
Исход предмета:
Садржај предмета:

Теоријска настава:
Увод у предмет. Методе приказивања рударских објеката. Стандарди за оформљење цртежа. Заглавља и размера. Геометријске основе облика делова. Конструкција кривих линија (елипса, парабола, еволвента, циклоида, завојница,
Архимедова спирала и др). Наношење димензија ( котирање) на цртежима.Елементи кота. Р едно, паралелно и комбиновано котирање.
Приказивање предмета ортогоналним пројектовањем. Европски начин приказивања. Амерички начин приказивања.
Принципи приказивања рударских објеката и њихових елемената методом пресека и профила. Основна правила пресека. Врсте пресека. Шрафирање пресека.
Аксонометријски приказ рудника.
Означавање стања површине на цртежима. Означавање материјала, заштите и стања материлала на цртежу.
Израда радионичких цртежа дела. Приказивање међусобног положаја више делова у склопу и даља конструктивна разрада склопа. Симболи и њихова примена у инжењерској графици. Основни симболи који се користе у рударсву.
Опште поставке при изради шема. Састављање технолошких и кинематичких шема. Електричне, хидрауличне и пнеуматске шеме.
Примена котиране пројекције у рударству. Платформа. Хоризонталан прав пут. Хоризонталан пут у кривини.
Насип. Усек. Граница усек- насип. Канали. Прав пут у паду. Одређивање линије насопа и усека помоћу попречних профила. Одређивање линија насипа и усека помоћу изохипси. Пут у паду у кривини. Сложени примери решавања линија насипа и усека саобраћајница.
Рудни слој. Представљање дела земљине површи у косој аксонометрији. Блок дијаграм. Приказиваqње рудног слоја пресецањем дела замишљене површи представљене блок-дијаграмом.
Практична настава:
Конструкције кривих линија. Пресеци рудничких просторија. Приказивање задатог предмета ( у аксонометрији) у потребном броју пројекција. Израда радионичког цртежа задатог предмета. Израда карактеристичних рударских цртежа. Приказивање предмета (који је задат у отогоналној пројекцији) у аксонометрији.
Литература:
  1. Крстовић Слободанка,1999. Рударско-инжењерска графика, РГФ, Београд
  2. Пантелић Тодор, 1972. Техничко цртање, Београд
  3. Ђуровић Винко, 1960. Нацртна геометрија, Београд
Метода извођења наставе:
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
60

Предиспитне обавезе Поена
10
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти