Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физичка хемија животне средине

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS)
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Физичка хемија животне средине
Предавачи:
Статус предмета:
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Физичка и колоидна хемија, Мониторинг у животној средини, Припрема минералних сировина, Транспорт опасних материјала
Циљ предмета:
Курс има за циљ упознавање физичкохемијских процеса у природи, односно у животној средини. С обзиром на присуство великог броја загађјујућих супстанци у животној средини анализирају се и физичкохемијске особине тих супстанци као и њихов утицај на процесе у природи под дејством сунчеве светлости, воде, кисеоника из ваздуха, микроорганизама, уз упознавање одређених физичкохемијских метода које се у овој области примењују .
Исход предмета:
Поседовањем знања о особинама полутаната у природи и физичкохемијским методама њихове анализе, њиховој миграцији и транформацији и утицају на процесе у природи студент може да идентификује услове и предвиди последице одигравања неког физичкохемијског процеса, односно да у крајњој инстанци предузме мере заштите да би се штетене последице елиминисале, свеле на минимум или спречило загађење.
Садржај предмета:

Теоријска настава:
Настанак елемената.Геохемијска класификација елемената.Физичкохемијски процеси деградације стена и минерала као извор неорганских загађивача.(Eh-pH дијаграми термодинамичке стабилности. Корозија. Деградација алумосиликата, карбоната). Земљиште: Јоноизмењивачке особине; Киселост; Елементи у траговима; Органске материје (хумус). Циклус урана у природи. Циклус фосфора у природи.Тест I. Циклус сумпора у природи. Циклус угљеника у природи. Физичкохемијски процеси у води: растварање; адсорпција; испаравање; фотохемијски процеси; оксидоредукциони процеси; хидролиза. Метаболички процеси и биоакумулација. Електромагнетно зрачење и атмосфера. Кондензација водене паре и растварање гасова. Кружење гасова присутних у ваздуху.Антропогени утицај на природне процесе. Хомогени и хетерогени хемијски процеси у атмосфери. Хетерогене фотохемијске реакције органских једињења. Фотохемијске реакције у стратосфери. Аеросоли. Тест II.
Практична настава:
Радиоактивност. Апсорпција γ-зрачења. Eh-pH дијаграм термодинамичке стабилности гвожђа. Одређивање киселости земљишта. Жива у води. Eh-pH дијаграми стабилнос¬ти. Арсен у води. Олово у води. Пестициди у води. Мерење брзине таложења честица из атмосфере. Инфрацрвена спектрофотометрија (IC спектри гасова “стаклене баште” CH4, N2O,O3, CO2, H2O), течних и чврстих узорака. Cеминар.
Литература:
  1. Д. Веселиновић, И. Гржетић, Ш. Ђармати, Д. Марковић, Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Бгд, 1995.
  2. Д. Веселиновић, В. Ђорђевић, Промет загађивача у природи, Научна књига, Бгд., 1980.
  3. S.E.Manahan, Environmental Chemistry, Lewis publishers, 1994.
  4. Д. Веселиновић, М. Јанковић, В. Ђорђевић, Заштита и унапређивање животне средине, Научна књига, Бгд. 1981.
  5. Soil Physical Chemistry, From Lewis Publishers,U.S. 2001.
  6. Trends in ecological physical chemistry, Proceedings of the Second International Workshop on Ecological Physical Chemistry, Milan, Italy, 1992.
  7. Д. Марковић, Ш. Ђармати, И. Гржетић, Д. Веселиновић, Физичкохемијски основи заштите животне средине, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Бгд, 1996.
  8. V. P. Evangelou , Environmental, Soil and Water Chemistry: Principles and Applications, Oxford, UK.
Метода извођења наставе:
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
8-10
10
10
20
0-10
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти