ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика I

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (II семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS)
Рударско инжењерство (II семестар -OAS)
Назив предмета: Механика I
Предавачи:
проф. др Инес Гроздановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 8
Услов: Математика 1
Циљ предмета:
Упознавање са димензионисањем елемената конструкција за основне врсте напрезања.
Исход предмета:
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава:
СТАТИКА: Увод, сила, пројекција силе на осу, пројекција силе на раван, аналитички начин одређивања силе и њених пројекција, појам главног вектора, појам спољашње и унутрашње силе, везе и реакције веза, сила трења клизања, момент силе за осу, појам спрега, момент силе за тачку, редукција произвољног система сила на тачку, услови равнотеже тела на које дејствује произвољан систем сила, услови равнотеже за специјалне системе сила, Варињонова теорема, неки примери реакција веза, поступак решавања задатака, тежиште хомогених тела, греда и конзола (Дијаграми аксијалних и трансферзалних сила и момената савијања).
ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА: Увод, основни појмови и дефиниције, напон и деформација, унутрашња дејства у попречном пресеку штапа, претпоставке о деформацији и материјалу, геометријске карактеристике равних површи, аксијално напрезање штапа, елементи теорије напона (напонско стање у околини тачке, главне површи и главни нормални напони, раванско напонско стање), елементи теорије деформације (померање и деформација, веза између померања и деформације), конститутивне једначине (дефиниције неких идеалних тела, генералисани хуков закон). Увијање штапа кружног попречног пресека, савијање греде, смицање, извијање штапа, сложено напрезање греде (косо савијање греде, ексцентрични притисак греде), еластичне линије греде (метод непосредног интеграљења, метод суперпонирања деформација), статички неодређене греде (метод угиба, Клапејронов метод).
Литература:
  1. Х. Пашић, Статика, Свијетлост, Сарајево, 1988
  2. Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из Механике – Статика, Научна књига, Београд 1984
  3. И. Шестак, И. Гроздановић, Отпорност материјала, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2002
  4. Ј. Мандић, Н. Татић, Збирка решених задатака из Отпорности материјала, Научна књига, Београд, 1976
  5. П. Козић, Отпорност материјала, Издавачка јединица Универзитета у Нишу, 2003
Метода извођења наставе:
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
24
36

Предиспитне обавезе Поена
10
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти