ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Израда подземних просторија минирањем

Студијски програм:
Подземна градња (IX семестар -DAS)
Рударска мерења (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Израда подземних просторија минирањем
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања при изради подземних просторија применом бушачко минерских радова.Упознавање са опремом за израду бушотина и извођењњу минерских радова при ископу стенске масе код разних метода израде подземних просторија.
Исход предмета:
Обученост студената у решавању проблема насталих извођењем минерских радова при изради подземних просторија.
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Садржај курса подељен је у три дела и то: општи део, израда бушотина и минерски радови при изради просторија. Општи део обрађује историјски развој израде подземних просторија, врсте и дефиниције просторија. У делу који обрађује израду бушотина дати су: поступци и теоретски принципи израде бушотина, алат и опрема за израду бушотина. Механизам и теоретски принципи разарања стена бушењем. У делу који обрађује минерске радове дати су поступци прорачуна пара¬ме¬тара минирања при минирању са једном и више слободних површина (број бу¬штина, прорачун специфичне потрошње експлозива, избор врсте залома, избор опти¬малне врсте експлозива, прорачун оптималног броја интервала успорења и др). Посебно се истиче значај контурној минирања при изради просторија. Чиниоци који утичу на ефекат контурног минирања. Анализа метода минирања. Прорачун параметара контурног минирања. Контрола потреса од минирања у циљу заштите рударских објеката у околини. Утицај минирања на грађевинске и друге објекте на површини. Мере заштите при извођењу бушачко минерских радова.
Литература:
  1. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. П.Јовановић; 1984. Израда подземних просторија великог профила, Грађевинска књига, Београд.
  3. П. Јовановић; 1969. Разарање стена и руда бушењем и копањем, РГФ, Београд.
  4. П. Јовановић; 1994. Пројектовање и прорачун подграде хоризонталних подземних про¬сто¬рија, Књига 2, Напонско стање у стенском масиву и оптерећење на подграду, РГФ, Београд.
  5. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
10
10
15
25
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти