Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Рударска мерења (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са техничком и биолошком рекултивацијом површинских копова и одлагалишта
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о техничкој и биолошкој рекултивацији површинских копова и одлагалишта
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава
  1. Техничка рекултивација 1.Уводни део; 2. Истраживање полазних параметара за потребе рекултивације површинских копова и одлагалишта; 3. Анализа деградација тла и рељефа као предуслова за ефикасну техничку рекултивацију; 4. Принципи рекултивације површинских копова и одлагалишта; 5. Техничка рекултивација; 6. Уређење простора површинског копа и одлагалишта
  2. Биолошка рекултивација 1. Намена површина; 2. Полазни параметри за потребе рекултивације површинских копова и одлагалишта; 3. Карактеристике простора, аутохтоног тла, и супстрата насталог површинском експлоатацијом; 4. Педолошке, физичко-хемијске и биолошке карактеристике одложеног супстрата; 5. Избор рационалног правца биолошке рекултивације; 6. Технологија поправке квалитета новоформираног супстрата; 7. Поступак биолошке рекултивације деградираног тла; 8. Избор култура у односу на природне и економске услове средине; 9. Рокови извођења појединих фаза биолошке рекултивације; 10. Динамика привођења земљишта планираној производњи; 11. Хидротехничке радове којима се успоставља првобитни водни режим у тлу; 12. Поступак и рок испитивања опасних и штетних материја у рекултивисаном тлу; 13. Економски ефекти рекултивације површинских копова и одлагалишта
Литература:
  1. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
  2. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
  3. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
  4. Кукрика М., 2001: Мала енциклопедија заштите животне средине, Текон системи, Београд
  5. Стилиновић, 1991: Пошумљавање, Шумарски факултет, Београд
  6. Шмит С., 1996: Рекултивација пошумљавањем одлагалишта површинских копова рудника лигнита Колубара, Институт за шумарство, Београд
Метода извођења наставе:
Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти