ЦЕНТАР

Центар за геотехничке аспекте заштите животне средине

Центар за геотехничке аспекте заштите животне средине (Geotechnical Environmental Center – GEC) основан је 04. 09. 2014 год. од стране Департмана за Геотехнику, Рударско-геолошког факултета у Београду. Основни циљ центра је окупљање и едукација студената и стручњака из области геотехничког инжењерства и заштите животне средине путем: предавања, организовања семинара, симпозијума и других облика научне активности.

Центар се бави изучавањем различитих области геотехнике као што су:

  • геотехнички аспекти управљања комуналним и индустријским отпадом,
  • ефикасно и савремено грађење које подразумева одређене иновативне технике за побољшање терена,
  • изучавање механичких карактеристика тла и стена као и геотехничких параметара који су неопходни у анализама везаним за коришћење геотермалне енергије (термалне карактеристике тла за потребе грађења енергетских геоструктура као што су: енергетски шипови, енергетски тунели и сл.),
  • геотехничке аспекте употребе подземног простора, не само за грађење већ и за складиштење енергије,
  • развој инфраструктурних објеката и рехабилитација постојећих употребом алтернативних и еколошких материјала и одрживо коришћење геоматеријала (поновно искоришћавање отпада).

Поред тога, центар пружа могућност упознавања са широким спектром дешавања у организацији „Међународног друштва за механику тла и геотехничко инжењерство“ (ISSMGE - International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering), а пре свега преко комитета као што су:

  • TC 215 – Environmental Geotechnics
  • TC 307 – Sustainability in Geotechnical Engineering
  • TC 308 – Energy Geotechnics.

Рад центра је усмерен и на промоцију геотехничког инжењерства у заштити животне средине путем стручне сарадње са домаћим и страним институцијама које се баве овом проблематиком. Богато искуство чланови центра стекли су учешћем у изради бројних пројеката, студија и елабората везаних за: геотехничка истраживања и испитивања тла и стена, фундирање објеката, стабилност падина и косина, примену нумеричких метода у геотехничком инжењерству, примену геосинтетичких материјала у геотехничкоминжењерству, геотехничке аспекте одрживог развоја, као и код геотехничких аспекта депонија комуналног и индустријског отпада.